artykuł nr 1

Wydział Komunikacji i Transportu

Pracą Wydziału kieruje Naczelnik Wydziału.

1. Wydział realizuje następujące zadania powiatu w zakresie komunikacji i transportu:

1) w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów:

a) rejestracji czasowych i wydawania tablic czasowych,
b) rejestracji (pierwszej) nowego pojazdu,
c) rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy,
d) rejestracji warunkowej pojazdu sprowadzonego z zagranicy,
e) rejestracji lub przerejestrowania używanego pojazdu,
f) występowanie do urzędów celnych, zagranicznych urzędów rejestrujących pojazdy, komendy głównej policji o potwierdzenie danych rejestrowanych pojazdów,
g) występowanie do innych urzędów rejestrujących pojazdy o potwierdzenie danych rejestrowanych pojazdów,
h) weryfikacji i wprowadzania pojazdów brakujących w Ewidencji CEP,
i) kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez posiadacza pojazdu mechanicznego,
j) prowadzenie powiatowej ewidencji pojazdów,
k) prowadzenie ewidencji wyróżników rejestracyjnych do rejestracji pojazdów,
l) wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych (z zachowaniem numeracji) w skutek ich utraty lub zniszczenia,
m) wydawanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nowa numeracją w skutek ich utraty lub zniszczenia,
n) odbiorów stałych dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów,
o) wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i nalepek kontrolnych,
p) wymiany dowodów rejestracyjnych,
q) dokonywanie wpisów dotyczących zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu
r) dokonywanie wpisów w dowodzie rejestracyjnym, pozwoleniu czasowym lub karcie pojazdu o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu:
- badań technicznych pojazdów,
- dokonanie adnotacji lub odmowa o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem,
- dokonanie adnotacji lub odmowa o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy,
- dokonanie adnotacji lub odmowa o podatku VAT 1-4, PIT 1-4, CIT 1-4,
- dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do nauki jazdy,
- dokonywanie lub anulowanie wpisów o zastawie rejestrowym,
- dokonywanie zmian statusu pojazdu (blokada prokuratora, sądu, zajęcie komornika),
s) przyjmowanie od policji zatrzymanego dowodu rejestracyjnego /pozwolenia czasowego/,
t) zwracanie dowodu rejestracyjnego /pozwolenia czasowego/ po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie,
u) kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,
v) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych w pojazdach,
w) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zmian w zarejestrowanych pojazdach:
- konstrukcyjnych,
- numerów podwozia /nadwozia/lub ramy,
- adresów właściciela w dowodzie rejestracyjnym,
- nazwisk lub nazwy właściciela w dowodzie rejestracyjnym,
x) przyjmowanie zawiadomienia o zbyciu zarejestrowanego pojazdu,
y) wyrejestrowanie pojazdów w przypadku zniszczenia /kasacji/, kradzieży, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za granicą.
z) prowadzenie ewidencji skasowanych tablic rejestracyjnych, oraz druków ścisłego zarachowania.
aa) sporządzanie sprawozdań statystycznych o pojazdach na potrzeby Burmistrza Miasta i Gmin Powiatu Szydłowieckiego, Urzędu Skarbowego, oraz innych uprawnionych organów,
bb) prowadzenie ewidencji archiwalnej pojazdów zarejestrowanych,
cc) wprowadzanie danych o pojazdach oraz dozór nad sprawnym działaniem systemu informatycznego PIK „Pojazd”.

2) w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami:
a) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami po egzaminie,
b) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
c) wydawanie uprawnień dotyczących kwalifikacji zawodowej kierowców,
d) przyjmowanie od kierowców zawiadomień o utracie prawa jazdy, zniszczeniu tego dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność,
e) wydawanie wtórnika prawa jazdy,
f) wymiany prawa jazdy w związku ze zmiana danych zawartych w prawie jazdy,
g) przyjmowanie zawiadomień o wydawaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuraturę, sąd,
h) przygotowanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,
i) wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnień kierowcy, który ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów,
j) przygotowanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym,
k) przygotowanie decyzji o kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji do kierowania pojazdem,
l) przygotowanie decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,
m) przygotowanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadku zastrzeżeń, co do stanu zdrowia,
n) przyjmowanie orzeczeń lekarskich i psychologicznych od osób skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego,
o) przygotowywanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdami,
p) prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień,
q) prowadzenie archiwów:
- akt ewidencyjnych kierowców - osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami,
- akt ewidencyjnych osób bez uprawnień.
r) wprowadzanie danych o kierowcach oraz dozór nad sprawnym działaniem systemu informatycznego „KIEROWCA”.

3) w zakresie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców:
a) wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
b) prowadzenie rejestrów przedsiębiorstw prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
c) wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy,
d) dokonywanie wpisów instruktorów do ewidencji,
e) skreślanie instruktorów z ewidencji,
f) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą dydaktyczną instruktorów szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami,
g) sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie kontroli ośrodków szkolenia kierowców.

4) w zakresie działalności stacji kontroli pojazdów:
a) wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
b) prowadzenie rejestrów jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań technicznych pojazdów,
c) wydawanie uprawnień imiennych diagnostom do wykonywania badań technicznych,
d) cofanie uprawnień imiennych diagnostom do wykonywania badań technicznych,
e) sprawowanie nadzoru i przeprowadzanie kontroli stacji wykonujących badania techniczne pojazdów.

5) w zakresie organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie Powiatu Szydłowieckiego:
a) opracowanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu,
b) określanie terminów ważności zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,
c) przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji,
d) sprawowanie nadzoru nad zgodnością organizacji ruchu z zatwierdzonymi projektami,
e) sprawowanie nadzoru i analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności,
f) sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem ruchem,
g) przeprowadzanie kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji stałego projektu organizacji ruchu
h) powoływanie komisji z udziałem przedstawicieli Policji oraz Zarządu Drogi w celu szczegółowego rozpatrzenia wniesionych do projektu organizacji ruchu opinii i uwag,
i) przeprowadzanie kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych z częstotliwością nie mniejszą niż raz na 6 miesięcy,
j) wydawanie zezwoleń na zorganizowanie imprez masowych na drogach publicznych,
k) wydawanie uzgodnień na zorganizowanie imprez masowych na drogach publicznych,
l) uzgadnianie tras przejazdów nienormatywnych na drogach powiatowych w granicach powiatu,
m) prowadzenie spraw związanych z:
- wyznaczaniem jednostek holowniczych i podmiotów prowadzących parkingi dla pojazdów usuwanych, w przypadkach określonych w art. 130a ustawy o ruchu drogowym,
- prowadzenie nadzoru nad jednostkami wyznaczonymi do usuwania pojazdów z dróg w granicach administracyjnych powiatu,
- ustalanie opłat za usunięcie pojazdu z drogi i parkowania,
n) zarządzanie ruchem na drogach:
- przygotowanie projektów organizacji ruchu,
- przedstawianie projektów organizacji ruchu do zatwierdzeni przez Starostę,
- uczestniczenie w rozpatrywaniu projektów organizacji ruchu,
- przekazywanie do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych zatwierdzonej organizacji ruchu do realizacji,
- sprawowanie bieżącego nadzoru nad zgodnością istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego efektywności, sprawowanie bieżącego nadzoru nad zarządzaniem ruchem,

6) w zakresie transportu:
a) wydawanie licencji wypisów na wykonywanie zarobkowego transportu osób i rzeczy,
b) wydawanie zaświadczeń i wypisów na wykonywanie przewozów na potrzeby własne,
c) wydawanie zezwoleń na wykonywanie zarobkowego przewozu osób pojazdami innymi niż taksówka o zasięgu powiatowym,
d) wydawanie zezwoleń na wykonywanie zarobkowych przewozów osób w regularnym transporcie zbiorowym,
e) wydawanie zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
f) wydawanie zezwoleń na przewozy nienormatywne,
g) powoływanie komisji sprawdzającej znajomość topografii osób ubiegających się o wydanie zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
h) przeprowadzanie analizy rynku przewozowego przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym, w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej,
i) koordynacja rozkładów jazdy dla przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi,
j) wydawanie uzgodnień w sprawach o udzielenie zezwolenia na przewóz osób na terenie Powiatu Szydłowieckiego,
k) przeprowadzanie kontroli sposobu wykonywania przewozów osobowych,
l) przeprowadzanie kontroli dokumentacji firm przewozowych,
m) prowadzenie przychodu i rozchodu druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Wydziale Komunikacji i Transportu,
n) wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych uprawnionym osobom niepełnosprawnym.

Wykaz spraw jakie możesz załatwić w Komunikacji i Transportu >>