artykuł nr 1

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu

Pracą Wydziału kieruje Naczelnik Wydziału.

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu nadzoruje funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych oraz koordynuje sprawy związane funkcjonowaniem służby zdrowia, rozwojem życia kulturalnego, upowszechnianiem różnorodnych form kultury fizycznej.

1. Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1) W zakresie edukacji:
a) koordynowanie prac związanych z zatwierdzaniem przygotowanych przez szkoły i placówki arkuszy organizacyjnych,
b) sprawowanie nadzoru nad szkołami i placówkami w zakresie:
- przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
- przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki,
c) współpraca z organem nadzoru pedagogicznego,
d) przygotowywanie zbiorczych sprawozdań, prowadzenia na poziomie Powiatu oświatowej bazy danych,
e) przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
f) opiniowanie propozycji w sprawie wyrażania zgody na obniżenie przez dyrektora szkoły i placówki tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym ze względu na doskonalenie się, wykonywanie pracy naukowej lub prac zleconych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką,
g) opiniowanie projektów dotyczących zakładania i prowadzenia publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół artystycznych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt. 3-5 i 7 ustawy o systemie oświaty, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym,
h) przygotowywanie wniosków o skierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego w szkołach specjalnych oraz do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych na wniosek rodziców, prawnych opiekunów dziecka i postanowień sądu,
i) opiniowanie projektów porozumień dotyczących zakładania i prowadzenia szkół, których prowadzenie nie należy do zadań własnych powiatu,
j) przygotowywanie i opiniowanie projektów porozumień dotyczących zakładania i prowadzenia publicznych placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli i bibliotek pedagogicznych,
k) podejmowanie działań w zakresie zapewnienia kształcenia, wychowania i opieki w szkołach ponadgimnazjalnych oraz placówkach, o których mowa w art. 2, pkt. 3-5 i 7 ustawy o systemie oświaty,
l) przygotowywanie projektów porozumień ze związkami zawodowymi w sprawach nie ustalonych w ustawie o związkach zawodowych,
m) przygotowywanie procedur związanych z organizacją konkursów na dyrektora szkoły lub placówki, powierzaniem funkcji dyrektora szkoły lub placówki, odwoływaniem z tej funkcji oraz przygotowywanie opinii w tym zakresie,
n) prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach wniosków rad pedagogicznych dotyczących odwołania dyrektora szkoły lub placówki,
o) przygotowywanie opinii w sprawie wyrażania zgody na dodatkowe stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach,
p) przygotowywanie opinii w sprawie przenoszenia nauczycieli mianowanych zgodnie z art. 18 i 22 ustawy Karta Nauczyciela,
q) podejmowanie działań w zakresie zatwierdzania protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku ucznia, w przypadku gdy bezpośrednią opiekę nad uczniem sprawował dyrektor szkoły,
r) opiniowanie odwołań od decyzji dyrektora o skreśleniu ucznia z listy,
s) opracowywanie projektów regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat,
t) opiniowanie wniosków związanych z określaniem zasad rozliczenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
u) opiniowanie wniosków związanych z określaniem obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oraz przyznawaniem zwolnień od obowiązku realizacji zajęć,
v) opiniowanie wniosków związanych z określaniem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość,
w) przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną
lub fizyczną,
x) przygotowywanie opinii w sprawie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną,
y) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
z) przygotowywanie dokumentacji związanej z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
aa) przygotowywanie dokumentacji związanej z nadaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz procedurą odwoławczą,
bb) przygotowywanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych dla dyrektorów szkół i placówek,
cc) przygotowywanie wniosków o przyznanie nagrody Starosty dla dyrektorów i nauczycieli,
dd) współorganizowanie imprez okolicznościowych związanych z edukacją,
ee) opracowywanie budżetu w zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu, będących w kompetencji Wydziału,
ff) przygotowywanie projektów uchwał przydzielenia dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oraz sprawdzanie sposobu ich wykorzystania,
gg) współdziałanie z Wydziałem FN w gospodarowaniu środkami budżetowymi w zakresie merytorycznych właściwości Wydziału,
hh) udział w realizacji projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, w szczególności ze środków Unii Europejskiej, dotyczących obszaru edukacji, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki.

2) W zakresie kultury oraz ochrony dóbr kultury:
a) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem, prowadzeniem i nadzorem nad powiatowymi instytucjami kultury, w tym powiatowej biblioteki publicznej,
b) prowadzenie rejestru instytucji kultury,
c) prowadzenie spraw związanych z organizacją działalności kulturalnej i rozwojem życia społeczno-kulturalnego powiatu,
d) opiniowanie przyznawania nagród i stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
e) prowadzenie spraw związanych z umieszczeniem na zabytku nieruchomym znaku informacyjnego o tym, iż podlega ochronie,
f) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie kultury i ochrony zabytków,
g) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych przy obiektach zabytkowych.

3) W zakresie kultury fizycznej i sportu:
a) tworzenie warunków organizacyjnych dla rozwoju sportu i rekreacji,
b) koordynowanie działań związanych z przygotowywaniem powiatowych imprez sportowych,
c) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej,
d) sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń oraz związków sportowych,
e) przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu dotyczących kultury fizycznej i sportu,
f) prowadzenie spraw związanych z otwartym konkursem ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej, zleconych przez Powiat.

4) W zakresie promocji i ochrony zdrowia:
a) współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz jednostkami Systemu Ratownictwa Medycznego w zakresie ochrony zdrowia publicznego,
b) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
c) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem konkursu na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Szydłowcu,
d) obsługa organizacyjna i merytoryczna Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu,
e) włącznie się w realizowanie zadań wychowawczych, zapobiegawczych i profilaktycznych związanych z uzależnieniami alkoholowymi, nikotynowymi, narkotykowymi oraz patologiami społecznymi jak również propagowaniem zdrowego stylu życia,
f) wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie pogłębiania wiedzy o ochronie zdrowia publicznego i działań profilaktycznych,
g) współpraca ze szpitalami, poradniami i punktami konsultacyjnymi w zakresie ochrony przed zakażeniami, chorobami zakaźnymi oraz epidemiami,
h) współpraca z Aptekarzem Powiatowym, Okręgową Izbą Aptekarską, Burmistrzem oraz wójtami gmin Powiatu w zakresie ustalania godzin pracy ogólnodostępnych aptek pracujących w systemie całodobowym.

Wykaz spraw jakie możesz załatwić w Wydziale Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu >>