artykuł nr 1

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa

Pracą Wydziału kieruje Naczelnik Wydziału, realizując zadania powiatu dotyczące ochrony środowiska, leśnictwa, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, rolnictwa i łowiectwa.

Naczelnik lub inny pracownik Starostwa wyznaczony przez Starostę może pełnić funkcję Geologa Powiatowego.

Do zadań Wydziału należy w szczególności prowadzenie spraw z zakresu:

 

I. Ochrony Środowiska:

 1. Nadzór i określenie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń dla podmiotów gospodarczych, które korzystają ze środowiska,
 2. Wydawanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych lub środowiska jako całości,
 3. Analiza warunków wydanego pozwolenia zintegrowanego co najmniej raz na 5 lat,
 4. Przeciwdziałanie naruszeniom przepisów ochrony środowiska wynikających z przepisów ochrony środowiska, dla których Starosta sprawuje nadzór,
 5. Zobowiązanie podmiotów prowadzących instalacje do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, w przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko,
 6. Ustalanie sposobu i zakresu działań w celu usunięcia przyczyny szkodliwego oddziaływania na środowisko i doprowadzenia środowiska do stanu właściwego,
 7. Zlecanie okresowych badań jakości gleby i ziemi w ramach monitoringu środowiska,
 8. Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i prowadzenie ich wykazu,
 9. Prowadzenia spraw z zakresu pożyczek i dotacji z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 10. Występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań w stosunku do podmiotów, u których stwierdzono naruszenie przepisów o ochronie środowiska lub gdy występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło wystąpić,
 11. Prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku,
 12. Udostępnianie informacji o środowisku  i jego ochronie,
 13. Zlecenie wykonania i współpraca przy wykonywaniu powiatowego programu ochrony środowiska oraz jego aktualizacji,
 14. Przedstawianie raportu z realizacji i programu ochrony środowiska,
 15. Opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska,
 16. Przenoszenie pozwoleń i koncesji na rzecz innych podmiotów,
 17. Wprowadzanie i przetwarzanie danych w bazie CEIDG,
 18. Sporządzanie sprawozdań wynikających z przepisów prawa.

 

II. Gospodarki odpadami:

 1. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
 2. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów,
 3. Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów
 4. Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów
 5. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, uwzględniających odpowiednio wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie i/lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów
 6. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia punktu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 7. Prowadzenie rejestrów posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwoleń na zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów,
 8. Nadzór i monitorowanie miejsc po zlikwidowanych i zrekultywowanych mogilnikach,
 9. Gospodarowanie odpadami z wypadków w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy wypadku oraz występowanie z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o pokrycie kosztów gospodarowania odpadami.

 

III. Leśnictwa i Ochrony Przyrody:

 1. Bezpośredni nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 2. Wydawanie decyzji w przypadku nie wykonania przez właściciela lasu zabiegów profilaktycznych i ochronnych,
 3. Wydawanie decyzji nakazujących właścicielom lasów niepaństwowych wykonanie obowiązków
  z zakresu trwałego utrzymywania lasów, określonych w uproszczonym planie urządzania lasu decyzji starosty,
 4. Cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 
  i wystawianie właścicielowi lasu dokumenty stwierdzającego legalność pozyskania drewna,
 5. Zlecanie sporządzenia uproszczonych planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów,
  dla lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych,
 6. Wydawanie decyzji w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń lub wniosków złożonych
  przez właścicieli lasów do projektów uproszczonych planów urządzania lasów,
 7. Nadzorowanie wykonania zadań określonych w zatwierdzonych planach urządzania lasu,
 8. Określanie decyzją zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, 
 9. Wydawanie decyzji na wniosek właściciela lasu w przypadkach losowych o pozyskaniu drewna
  w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnego z uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu,
 10.  Zarządzanie z urzędu lub na wniosek nadleśniczego wykonania zabiegów zwalczających 
  i ochronnych w lasach zagrożonych nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
 11. Wydawanie decyzji na rzecz właścicieli lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
  w sprawie przyznawania środków na pokrycie kosztów na zagospodarowanie i ochronę lasów uszkodzonych i zniszczonych z powodu klęsk żywiołowych lub w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkód,
 12. Wydawanie decyzji w sprawie uznania lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa
  za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru,
 13. Wydawanie decyzji w sprawie dopuszczenia zmiany lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny,
 14. Uznawanie lasu za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru,
 15. Wydawanie decyzji o przyznaniu środków na pokrycie kosztów założenia upraw leśnych,
  na gruntach nie przydatnych rolniczo stanowiących własność prywatną,
 16. Lustrowanie upraw leśnych, dokonywanie ich ocen udatności oraz wydawanie decyzji  w sprawie przekwalifikowania gruntów rolnych na grunty leśne, założonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 17. Sporządzanie wniosków kierowanych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  o przekazywanie środków finansowych na wypłatę ekwiwalentów z tytułu wyłączenia gruntów prywatnych z produkcji rolnej i prowadzenie uprawy leśnej,
 18. Naliczanie ekwiwalentów na rzecz indywidualnych właścicieli zalesień (przygotowanie dyspozycji finansowych), wstrzymywanie wypłat ekwiwalentów, nakazywanie zwrotu kosztów zalesień
  i ekwiwalentów w ustawowo określonych przypadkach, przywracanie prawa do ekwiwalentów,
 19. Zawieranie umów z kołami łowieckimi na dzierżawę obwodów łowieckich polnych,
 20. Ustalanie czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich polnych, zawiadamianie kół łowieckich o wysokości czynszów w odniesieniu do poszczególnych obwodów łowieckich,
 21. Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub przetrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
 22. Rejestrowanie zgłoszonych zwierząt  należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa ustawy o ochronie przyrody oraz prawa Unii Europejskiej, wydawanie zaświadczeń o wpisie tych zwierząt do rejestru,
 23. Opiniowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przyrody,
 24. Wydawanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością gminy, nakładanie kar administracyjnych za usunięte w/w drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia,
 25. Wydawanie decyzji umarzających naliczone opłaty w decyzjach związanych z wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew,
 26. Pozyskiwanie funduszy celowych związanych z gospodarka leśna tj. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
 27. Wydawanie zaświadczeń dotyczących czy dana działka objęta jest uproszczonym planem urządzania lasu bądź decyzja starosty szydłowieckiego określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej. 

 

IV. Gospodarki Wodnej:

 1. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych,
 2. Występowanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej o przeprowadzenie kontroli w zakresie gospodarowania wodami,
 3. Wydawanie decyzji o stwierdzeniu przejścia gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz ich wykreślanie z zasobu,
 4. Wydawanie decyzji o stwierdzeniu przejęcia w trwały zarząd mienia w postaci wód płynących,
 5. Wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego,
 6. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
 7. Wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciami rybackimi wód płynących,
 8. Decydowanie o wykonywaniu przez państwowe jednostki organizacyjne koniecznych robót i urządzeń w celu polepszenia stosunków wodnych na gruncie,
 9. Nadzór nad gminnymi spółkami wodnymi,
 10. Wydawania decyzji ustalających wysokość oraz rodzaj świadczeń dla podmiotów które odnoszą korzyści z urządzeń melioracyjnych, a nie są członkami spółek wodnych.

 

V. Emisji do powietrza:

 1. Wydawanie pozwoleń na wprowadzania gazów i pyłów do powietrza,
 2. Wydawanie zezwoleń na emisje gazów cieplarnianych z instalacji,
 3. Wydawanie zezwoleń na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami
  do emisji gazów do powietrza wraz z określeniem warunków charakteru, liczby, rodzaj
  i wymagań w zakresie poszczególnych emisji,
 4. Ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
 5. Przechowywanie danych o rodzajach i ilościach substancji dopuszczonych do wprowadzania
  do powietrza,
 6. Nakazywania prowadzenia pomiarów stężeń substancji zanieczyszczających dla instalacji wprowadzających substancje niebezpieczne do powietrza,
 7. Koordynacja i nakładanie obowiązków wynikających z potrzeb ochrony powietrza na podmioty
  i jednostki organizacyjne,
 8. Wydawanie decyzji w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku dla prowadzących działalność gospodarczą,
 9. Rozpatrywanie spraw z zakresu ochrony środowiska przed hałasem,
 10. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, dla których nie jest wymagane pozwolenie na emisję, a które wymagają zgłoszenia w zakresie ochrony powietrza i pól elektromagnetycznych.

 

VI. Rolnictwa:

 1. Współpraca z przedstawicielami Izby Rolniczej, Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Lekarzem Weterynarii w zakresie spraw rolnictwa.

 

V. Geologii:

1.    Zatwierdzanie projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych dotyczących :     

 • na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin nie objętych własnością górniczą,                 
 • na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową, w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;                                                 
 • na wykonanie ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekroczą 50 m3/h;
 • badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych;
 • odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;
 • robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi;
 • warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących przedsięwzięć zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze;
 1.  
 2. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż objętych prawem własności nieruchomości gruntowej, przy zachowaniu warunków, że: powierzchnia do 2 ha i roczne wydobycie do 20 tys. m3 oraz bez używania materiałów wybuchowych;
 3. Nadzór nad wykonawstwem prac geologicznych,
 4. Nakazanie w drodze decyzji, wykonanie, za wynagrodzeniem, dodatkowych czynności,
  w szczególności robót, badań, pomiarów lub pobrania dodatkowych próbek;  
 5. Zgłaszanie sprzeciwu do rozpoczęcia robót geologicznych w oparciu o przedłożony projekt robót geologicznych, w terminie 30 dni, obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
 6. Wyrażanie zgody, w drodze decyzji, na przeklasyfikowanie przez przedsiębiorcę geologicznych zasobów bilansowych do pozabilansowych, zasobów pozabilansowych do bilansowych, zasobów przemysłowych do nieprzemysłowych, nieprzemysłowych do przemysłowych lub do strat, albo strat do zasobów przemysłowych, jeżeli zmiany w okresie sprawozdawczym przekraczają 50 % wielkości rocznego wydobycia ze złoża,
 7. Nakazywanie dokonywania obmiaru wyrobisk i przedłożenia operatu ewidencyjnego w przypadkach określonych w ustawie,
 8. Określanie, w drodze decyzji, wysokości należnej opłaty, w razie stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał wpłaty opłaty w terminie albo dokonał wpłaty w wysokości innej niż należna, stosując stawkę obowiązująca w okresie rozliczeniowym, którego opłata dotyczy;  
 9. Ustalanie opłat dodatkowych lub podwyższonych dla prowadzących działalność wykonywaną
  bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych,
 10. Sprawowanie nadzoru i kontroli działalności prowadzonej na podstawie przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz przestrzegania warunków zawartych w udzielnych koncesjach na wydobywanie kopalin;  
 11. Gromadzenie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie informacji geologicznej;
 12. Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów,
  na których występują te ruchy, a także rejestru zawierającego informację o tych terenach;
 13. Uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin w odniesieniu
  do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

 

Wykaz spraw jakie możesz załatwić w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa >>