artykuł nr 1

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będącej własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych z gospodarstwa chowu i hodowli zwierząt futerkowych zlokalizowanego w miejscowości Krzcięcin 22, gmina Szydłowiec, zawierających w swoim składzie substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego (azot amonowy, fosfor ogólny), zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Ryszarda Wojtalę.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf201 KB
artykuł nr 2

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych kanalizacji deszczowej w ciągu ulic: Parkowej, Spacerowej, Mickiewicza, Kochanowskiego i Żeromskiego w Szydłowcu oraz prowadzanie wód opadowych z powierzchni w/w ulic do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Witosa oraz rowu gminnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 5699/14 w miejscowości Szydłowiec, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez mgr inż. Jacka Karpetę – listopad 2012 r.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf211 KB
artykuł nr 3

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego – rowów przydrożnych obustronnych wzdłuż projektowanej drogi gminnej Bieszków Dolny - Gąsawy Rządowe Niwy, przebudowę rowu melioracyjnego R-107, przebudowę koryta rzeki Iłżanki, wprowadzanie do rzeki Iłżanki w km 76+550 nadmiaru wód opadowych z odcinka drogi gminnej Bieszków Dolny - Gąsawy Rządowe Niwy (od km 1+070 do km 2+096), zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez mgr inż. Małgorzatę Marsulę i Annę śmietankę, listopad 2012r.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf222 KB
artykuł nr 4

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu na rowie drogowym pod wspólnym zjazdem z drogi krajowej Nr 7 w km 496+360 (strona prawa - działka o nr ewid. 93), na teren działek o nr ewid. 44/1 i 44/2, zlokalizowanych w miejscowości Świerczek, gmina Szydłowiec, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Józefa Witolda Ogińskiego.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf176 KB
artykuł nr 5

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego wylotu kanału Ø 200 mm do tzw. „kanału młyńskiego” uchodzącego do rzeki Szabasówki oraz wprowadzanie do rzeki Szabasówki w km 12+180 oczyszczonych ścieków komunalnych z projektowanej gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Pawłów, gmina Chlewiska zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez mgr inż. Iwonę Regulską, Warka październik 2012r.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf185 KB