artykuł nr 1

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rozbudowy przepływowego zbiornika wodnego na powierzchni 1,5 ha wraz z odbudową - remontem zapory czołowej na długości 170m oraz odmuleniem czaszy zbiornika na pow.3,00 ha, zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Łaziska, gmina Orońsko, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez mgr inż. Jana Macheta.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf178 KB
artykuł nr 2

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej, przebudowę rowu chłonno-wyparowującego oraz wprowadzanie do w/w rowu wód opadowych pochodzących z terenu stacji paliw LUKOIL w miejscowości Dobrut, gmina Orońsko (tj. działek o nr ewid. 28/2, 27/2, 27/8, 27/10, 27/12 oraz 26/2), zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez PRO-SAN Projektowanie Obiektów Budowlanych Inżynierskich i Instalacyjnych w Radomiu - czerwiec 2013r.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf179 KB
artykuł nr 3

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. wykonanie przepustu w rowie drogowym pod projektowanym zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km 56+400 (strona prawa - działka drogowa o nr ewid. 255), na teren działki o nr ewid. 325/3, zlokalizowanej w miejscowości Lipienice Dolne, gmina Jastrząb, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawny.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf186 KB
artykuł nr 4

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających w swoim składzie substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe EKOPROJEKT Marek Fice w Kielcac.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf178 KB
artykuł nr 5

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu o powierzchni 0,098 ha, na działce o nr ewid. 210, zlokalizowanej w miejscowości Orońsko, gmina Orońsko, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf146 KB