artykuł nr 1

Kancelaria Starosty

Nadzór merytoryczny nad pracą Kancelarii sprawuje Przewodniczący Zarządu Powiatu.
Kancelaria zapewnia sprawną organizację pracy Starosty, Wicestarosty i Zarządu.


Do zadań Kancelarii należy:
1. Prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty, w tym przekazywanie do dekretacji otrzymanej korespondencji.
2. Obsługa administracyjna, Starosty, Wicestarosty i Zarządu, w tym czuwanie nad terminowym załatwianiem spraw.
3. Organizowanie przyjęć interesantów przez Starostę i Wicestarostę,
4. Opracowywanie okresowych informacji z pracy Starosty, Wicestarosty i Zarządu,
5. Prowadzenie bieżącej i okolicznościowej korespondencji Starosty, Wicestarosty i Zarządu,
6. Prowadzenie spraw związanych z obsługą funkcji reprezentacyjnych Starosty, Wicestarosty oraz członków Zarządu,
7. Organizowanie spotkań i narad z udziałem Starosty, Wicestarosty i członków Zarządu z organizacjami politycznymi, społecznymi itp.,
8. Organizowanie pracy Zarządu, w szczególności:
1) gromadzenie i przygotowanie materiałów niezbędnych do pracy Zarządu,
2) organizacyjne przygotowanie posiedzeń Zarządu,
3) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarządu,
4) protokołowanie obrad Zarządu
9. Prowadzenie rejestru uchwał Zarządu,
10. Przekazywanie do organów nadzoru aktów prawnych podjętych przez Zarząd na zasadach i w trybie określonym obowiązującymi przepisami,
11. Publikowanie uchwał Zarządu i zarządzeń Starosty w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
12. Współpraca z Biurem Rady Powiatu w zakresie przygotowywania materiałów na sesje Rady, posiedzenia Komisji oraz w sprawach dotyczących interpelacji, zapytań i wniosków radnych oraz wniosków i opinii Komisji.
13. Przekazywanie decyzji i uchwał podjętych przez Zarząd do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych, jednostek organizacyjnych Powiatu i innych podmiotów,
14. Przekazywanie informacji do zamieszczenia w BIP.
15. Tworzenie i realizowanie strategii informacyjnej Zarządu, w tym organizowanie konferencji prasowych i współpraca z przedstawicielami środków masowego przekazu,
16. Prowadzenie monitoringu publikacji dotyczących Zarządu, ukazujących się w środkach masowego przekazu oraz przygotowywanie odpowiedzi i ewentualnych sprostowań,
17. Przygotowywanie i zamieszczanie materiałów dotyczących działalności Zarządu przeznaczonych do opublikowania na stronie internetowej Starostwa,
18. Przygotowywanie i rozpowszechnianie informacji prasowych o działalności Zarządu i Starosty,
19. Gromadzenie materiału fotograficznego dokumentującego wydarzenia z udziałem Starosty, Wicestarosty i członków Zarządu,
20. Prowadzenie korespondencji i spraw związanych z obecnością Powiatu w korporacjach samorządowych (np. Związek Powiatów Polskich, Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego), w których reprezentantem jest Starosta,
21. Udostępnianie dokumentów w ramach realizacji zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Zarządu,
22. Prowadzenie kalendarium rocznic i uroczystości związanych z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym mieszkańców Powiatu,
23. Zabezpieczenie środków transportu dla Starosty, Wicestarosty i członków Zarządu do realizacji zadań służbowych oraz prowadzenie terminarza wykorzystania samochodów służbowych Starostwa.
24. Prowadzenie rejestru faktur wpływających do Starostwa.
25. Prowadzenie spraw pieczęci urzędowych, w tym rejestru pieczęci.
26. Prowadzenie spraw dotyczących wydawania zarządzeń Starosty, w tym prowadzenie rejestru,
27. Prowadzenie spraw dotyczących upoważnień i pełnomocnictw wydawanych przez Starostę i Zarząd, w tym prowadzenie rejestru,
28. Prowadzenie spraw związanych z delegowaniem pracowników Starostwa, w tym prowadzenie rejestru delegacji oraz zestawień delegacji służbowych wydawanych dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu.
29. Obsługa poczty elektronicznej Starostwa.