artykuł nr 1

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 

Biurem kieruje Naczelnik Biura lub inny pracownik Starostwa wyznaczony przez Starostę.
Biuro podlega bezpośrednio Staroście.

1. Biuro realizuje zadania administracji dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie powiatu, a w szczególności:
1) w zakresie ogólnym:

a) opracowywanie i wysyłanie do właściwych podmiotów zbiorczych meldunków i raportów o sytuacji w powiecie z uwzględnieniem prognozowanych zagrożeń oraz innych informacji dotyczących realizacji zadań przez Biuro,
b) koordynacja i współpraca z wydziałami starostwa i innymi podmiotami w zakresie planowania zadań do realizacji w sytuacjach nadzwyczajnych, w tym opracowywania i przekazywania ostrzeżeń, komunikatów i informacji, dla środków masowego przekazu,
c) organizowanie szkoleń dla pracowników starostwa realizujących zadania z zakresu odpowiedzialności biura,
d) prowadzenie kancelarii niejawnej Starostwa.

2) w zakresie bezpieczeństwa:
a) realizowanie zadań wynikających z funkcji zwierzchnictwa Starosty nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz dotyczących podejmowania działań przewidzianych ustawami w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
b) przygotowanie i prowadzenie zadań wynikających z pełnionej przez Starostę funkcji przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w tym w szczególności występowanie do Policji oraz innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także do powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli o przedłożenia dokumentów i informacji o ich pracy,
c) opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych mających na celu rozwój umiejętności obywateli, radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa w zakresie realizowanych zadań, a szczególnie z dziedziny zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej,
d) przygotowanie kierowania systemem ratowniczo – gaśniczym w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska,
e) prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze powiatu,
f) budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu,
g) ustalanie i koordynacja działań niezbędnych dla realizacji powiatowego programu do zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego „Bezpieczny Powiat Szydłowiecki”,
h) nadzór nad realizacją zadań ujętych w programie „Bezpieczny Powiat Szydłowiecki” w zakresie zadań związanych z kompetencjami biura,
i) przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji programu na podstawie informacji od wydziałów i podmiotów realizujących poszczególne elementy programu „Bezpieczny Powiat Szydłowiecki”,
j) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie bezpieczeństwa,
k) załatwianie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych na terenie powiatu (dot: zorganizowania imprezy na terenie co najmniej dwóch gmin).

3) w zakresie zarządzania kryzysowego:
a) prowadzenie obsługi merytorycznej, organizacyjnej i technicznej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
b) przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w pełnym składzie,
c) opracowywanie oraz bieżąca aktualizacja procedur działania, reagowania i zarządzania kryzysowego, planu zarządzania kryzysowego oraz banku informacji niezbędnych do podejmowania działań w przypadku powstania zagrożenia, którego skutki mogą zagrażać zdrowiu i życiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach,
d) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego administracji rządowej, samorządowej oraz administracji zespolonej, służb i inspekcji,
e) organizowanie całodobowej służby dyżurnej Starosty,
f) organizowanie szkoleń i ćwiczeń w celu wdrażania procedur postępowania i doskonalenia współdziałania podmiotów realizujących zadania ujęte w planach zarządzania kryzysowego,
g) organizowanie, kierowanie i koordynowanie akcjami zwalczającymi klęski żywiołowe oraz wnioskowanie o nałożenie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych w przypadku niewystarczających środków będących w dyspozycji Starosty dla zwalczania tych klęsk,
h) organizowanie i doskonalenie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu,
i) organizowanie łączności dla potrzeb Starosty w sytuacjach kryzysowych, a w szczególności z administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego oraz centrami administracji zespolonej i podległymi służbami.

4) w zakresie obrony cywilnej:
a) wykonywanie zadań z zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,
b) opracowywanie Powiatowego Planu Obrony Cywilnej oraz jego bieżąca aktualizacja,
c) kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie powiatu,
d) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań obrony cywilnej, spraw obronnych i powszechnej samoobrony ludności w jednostkach samorządu terytorialnego i podmiotach gospodarczych,
e) realizowanie zadań upowszechniających obronę cywilną oraz przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie,
f) sprawowanie nadzoru nad opracowywaniem planów obrony cywilnej jednostek samorządu terytorialnego,
g) sprawowanie nadzoru i koordynacji ćwiczeń w tym ewakuacji z obiektów użyteczności publicznej.

5) w zakresie spraw obronnych:
a) opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Szydłowieckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno - militarnego) i wojny oraz innych wymaganych dokumentów planistycznych,
b) przygotowanie Starostwa i jednostek organizacyjnych do funkcjonowania w okresie podnoszenia gotowości obronnej Państwa,
c) organizowanie szkoleń obronnych,
d) realizowanie zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych,
e) koordynowanie działań oraz monitorowanie przestrzegania przepisów o stanie wyjątkowym,
f) wykonywanie zadań, koordynacja działań oraz monitorowanie przestrzegania ograniczeń wynikających z wprowadzenia stanu wojennego,
g) organizowanie i przeprowadzenie poboru,
h) opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej,
i) realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez Starostę.

6) w zakresie spraw ochrony informacji niejawnych:
a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
b) ochrona systemu i sieci teleinformatycznych,
c) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej,
d) kontrolowanie ochrony informacji niejawnych i przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
e) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
f) opracowywanie planu ochrony komórek organizacyjnych starostwa i nadzorowanie jego realizacji,
g) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
h) opracowanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
i) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
j) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających.