artykuł nr 1

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Szydłowiec

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Szydłowiec.

artykuł nr 2

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zabudowanie istniejącego rowu przydrożnego przepustem rurowym O 600 mm, umocnienie istniejącego wylotu do rowu melioracyjnego oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi tj. rowu melioracyjnego w ramach przebudowy rowu przydrożnego przy ul. Ogrodowej w Chlewiskach (działka nr ew. 65), zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez p. mgr inż. Krystynę Fejfer.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf197 KB
artykuł nr 3

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – przejść przez rzekę Korzeniówkę przepustami dwuotworowymi: w km 8+330 o długości L=7,0m oraz w km 8+432 o długości L=2,0m w miejscowości. Wola Korzeniowa, gmina Szydłowiec, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez p. mgr inż. Ewę Sabat.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf177 KB
artykuł nr 4

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. wykonanie przepustu w rowie drogowym pod projektowanym zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km  56+285 (strona prawa - działka drogowa o nr ewid. 255), na teren działki o nr ewid. 325/5, zlokalizowanej
w miejscowości Lipienice Dolne, gmina Jastrząb zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym

 

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf197 KB
artykuł nr 5

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego tj. obiektu małej elektrowni wodnej (MEW) zlokalizowanej na budowli przelewowo-upustowej zbiornika wodnego „Koszorów” w km 2+050 rzeki Kobyłki (na dz. ew. nr 402) oraz na wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego nr RO-6223-13-5/05/06 z dnia 20.03.2006r. na korzystanie z wód rzeki Kobyłki na potrzeby przepływowej elektrowni wodnej.

Załączniki:
Zawiadomienie.pdf198 KB