artykuł nr 1

Uchwała budżetowa na rok 2003

Uchwała Nr IV / 29 / 2003
Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 18 marca 2003r.w sprawie : uchwalenia budżetu powiatu szydłowieckiego na 2003 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 109, 110, 116, 122, 124, 134 ust.4 oraz art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), art. 8 i 9 ustawy z dnia 26 lutego 1998r.o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002.(Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.).
Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Ustala się plan budżetu powiatu na rok 2003, w tym:
  • dochody w wysokości 15.609.556 zł
  • wydatki wysokości 15.419.556 zł
  • nadwyżkę w wysokości 190.000 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do uchwały.

 2. Planowaną nadwyżkę budżetową w wysokości 190.000 zł przeznacza się na spłatę:
  • pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 140.000 zł
  • kredytu w kwocie 50.000 zł
 3. Środki finansowe otrzymane tytułem refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z Powiatowego Funduszu Pracy oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą zaliczane na wznowienie poniesionych wydatków.
 4. Prognozuje się kwotę długu powiatu na koniec roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
§ 2

Tworzy się:
 1. Rezerwę w wysokości 70.000 złw tym:
  • rezerwę ogólną w kwocie 20.000 zł
  • rezerwę celową oświatową w kwocie 50.000 zł
§ 3

Ustala się:
 1. Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.588.398 zł,
 2. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwaw wysokości 59.400 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4

Ustala się:
 1. Planowane kwoty i zakres dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2003.
  w tym:
  • dotacje przedmiotowe w wysokości 10.000 zł,
  • dotacje podmiotowe w wysokości 190.000 zł,
  • dotacje na zadania własne
   realizowane na podstawie
   porozumień jednostek
   samorządu terytorialnego
   w wysokości 60.908 zł,
   zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
 2. Jednostkową stawkę kalkulacyjną w wysokości 10 zł stanowiącą dopłatę do kosztowej roboczo – godziny do wyrobów i usług z branży drzewnej, dla ustalenia kwoty dotacji przedmiotowej dla gospodarstwa pomocniczego.
 3. Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego – Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Szydłowcu.
  zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
 4. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych,
  zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
 5. Plan przychodów i wydatków Powiatowych Funduszy Celowych,
  Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
§ 5

Ustala się:
 1. Plan zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych i funduszy celowych realizowanych w roku budżetowym 2003,
  zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
 2. Plan zadań remontowych do realizacji w roku 2003,
  zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
 3. Maksymalną kwotę, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie udzielać poręczeń i gwarancji do kwoty 100.000 zł.
§ 6

Określa się:
 1. Informację o stanie mienia powiatowego, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały
§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 1. Dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
 2. Przekazania uprawnień Kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami z wyjątkiem paragrafów: 4010, 4270, 6050, 6060.
 3. Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 200.000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.
 4. Samodzielnego zaciągania zobowiązań w roku budżetowym na kwotę 200.000 zł
 5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.
 2. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 

Przewodniczący
Rady Powiatu w Szydłowcu

mgr Artur Ludew

Dostępne kategorie:
Uchwała budżetowa na rok 2003