artykuł nr 1

Uchwała budżetowa na rok 2004

Uchwała Nr XII/81/2004
Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 16 lutego 2004 r.


W sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2004 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Z 2001r Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 109, 110, 116, 122, 118,124, 128 ust. 2 ,134 ust.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jedn. Z 2003, Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), art. 5 i 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. Nr 203, poz. 1966)
Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się plan budżetu powiatu na rok 2004, w tym:
  - dochody w wysokości 15.560.070 zł
  - wydatki w wysokości 15.442.320 zł
  - nadwyżkę w wysokości 117.750 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do uchwały.

  - rozchody,: w wysokości 117.750 zł w tym:
  - spłata pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 67.750 zł
  - spłata kredytu w kwocie 50.000 zł

2. Prognozuje się kwotę długu powiatu na lata 2004 - 2007, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2
Tworzy się:
1. Rezerwę w wysokości 100.000 zł w tym:
  - rezerwę ogólną w kwocie 50.000 zł
  - rezerwę celową oświatową w kwocie 50.000 zł

§ 3
Ustala się:
1.Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.022.852 zł,
2. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 50.784 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4
Ustala się:
1.Planowane kwoty i zakres dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2004
w tym:
- dotacje podmiotowe w wysokości 170.000 zł,
- dotacje na zadania własne realizowane na podstawie porozumień jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 64.857 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
2. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
3. Plan przychodów i wydatków Powiatowych Funduszy Celowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5

Ustala się:
1. Plan zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych i funduszy celowych realizowanych w roku budżetowym 2004, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
2. Plan zadań remontowych do realizacji w roku 2004, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
3. Maksymalną kwotę, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie udzielać poręczeń i gwarancji do kwoty 200.000 zł.

§ 6

Środki finansowe otrzymane tytułem refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z Powiatowego Funduszu Pracy oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą zaliczane na wznowienie poniesionych wydatków.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1.Dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
2. Przekazania uprawnień Kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami z wyjątkiem paragrafów: 4010, 4270, 6050, 6060.
3. Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 300.000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.
4. Zaciągania zobowiązań w zakresie remontów i inwestycji wieloletnich, których realizacja przekracza budżet roku 2004 do kwoty 300.000 zł.
5. Samodzielnego zaciągania zobowiązań w roku budżetowym na kwotę300.000 zł
6. Spłaty rozchodów określonych w § 1 niniejszej uchwały.
7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
2. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Przewodniczący
Rady Powiatu w Szydłowcu

mgr Artur Ludew
 

Dostępne kategorie:
Uchwała budżetowa na rok 2004