artykuł nr 1

Uchwała budżetowa na rok 2005

Uchwała Nr XIX / 142 / 2004
Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 27 grudnia 2004 r.


W sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2005 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, pkt..9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Z 2001r Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 109, 110, 116, 122, 118,124, 128 ust. 2 ,134 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn. z 2003, Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), art. 5 i 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się plan budżetu powiatu na rok 2005, w tym:
- dochody w wysokości 15.739.713 zł
- wydatki w wysokości 15.565.653 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do uchwały.

- nadwyżkę w wysokości 174.060 zł,
nadwyżkę przeznacza się na spłatę rat kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych
- rozchody w wysokości 174.060 zł
w tym:
- spłata pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 124.060 zł
- spłata kredytu w kwocie 50.000 zł

2. Prognozuje się kwotę długu powiatu na lata 2005 - 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2

Tworzy się:
1. Rezerwę w wysokości 130.000 zł
w tym:
- rezerwę ogólną w wysokości 28.000 zł
- rezerwę celową oświatową w wysokości 50.000 zł
- rezerwa celowa na zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 52.000 zł

§ 3

Ustala się:
1.Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
   w wysokości 2.783.125 zł,
2. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa
   w wysokości 53.800 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4

Ustala się:
1.Planowane kwoty i zakres dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2005.
w tym:
- dotacje podmiotowe w wysokości 165.000 zł,
- dotacje na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 79.857 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

2. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
3.Plan przychodów i wydatków Powiatowych Funduszy Celowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5

Ustala się:
1. Plan wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne oraz wieloletnie programy inwestycyjne jednostek budżetowych i funduszy celowych realizowanych w roku budżetowym 2005,
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
2. Plan zadań remontowych do realizacji w roku 2005, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6

1.Środki finansowe otrzymane tytułem refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z Powiatowego Funduszu Pracy oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą zaliczane na wznowienie poniesionych wydatków.
2. Środki finansowe otrzymane tytułem refundacji poniesionych wydatków rzeczowych zaliczane będą na wznowienie wydatków budżetowych.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1.Dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
2. Przekazania uprawnień Kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami z wyjątkiem paragrafów: 4010, 4270, 6050, 6060, 6110, 6120, 6260.
3. Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 500.000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.
4. Do samodzielnego udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2005 do kwoty 300.000 zł.
5. Samodzielnego zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do kwoty 500.000 zł w zakresie wydatków bieżących, z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
6. Spłaty rozchodów określonych w § 1 niniejszej uchwały.
7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Szydłowcu

inż. Jan Gula

Dostępne kategorie:
Uchwała budżetowa na rok 2005