artykuł nr 1

Uchwała budżetowa na rok 2008

 

Uchwała Nr XIII / 62 / 2007
Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 18 grudnia 2007r.


w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 21.798.485 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 22.683.034 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 3.210.000 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na zadania remontowe w wysokości 339.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 884.549 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 754.820 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu z lat ubiegłych w kwocie - 129.729 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.129.729 zł, rozchody w wysokości 245.180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 100.000 zł
2) celową w wysokości - 350.000 zł
z przeznaczeniem na:

a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 50.000 zł
b) rezerwa celowa oświatowa w kwocie - 300 000 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 9.100 zł; wydatki - 9.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 74.618 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
  1) przychody - 40.000 zł,
  2) wydatki - 40.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
  1) przychody - 203.000 zł,
  2) wydatki - 203.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 754.820 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 245.180 zł.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku Nr 3.
3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 500.000 zł,
4) dokonywania zmian w planie wydatków miedzy paragrafami i rozdziałami w ramach działów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000 zł,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

1. Środki finansowe otrzymane tytułem refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą zaliczane na wznowienie poniesionych wydatków w roku budżetowym 2008.
2. Środki finansowe otrzymane tytułem refundacji poniesionych wydatków rzeczowych zaliczane będą na wznowienie wydatków budżetowych w roku budżetowym 2008.
3. Określa się w roku 2008 wysokość zaliczek do kwoty 2.000 zł na zapewnienie bieżącej realizacji zadań dla wszystkich jednostek budżetowych z terminem rozliczenia do 27 grudnia 2008r.
§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Szydłowcu

mgr Marek Sokołowski