artykuł nr 1

Uchwała budżetowa na rok 2010

 

Uchwała Nr XXXV / 187 / 2009
Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 18 grudnia 2009r.w sprawie: budżetu powiatu szydłowieckiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 49.828.927 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2


1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 51.356.692 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 26.202.352 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Wydatki na zadania remontowe w wysokosci 328.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3


1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.527.765 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) Emitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie - 1.527.765 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.637.012 zł., rozchody w wysokości 1.109.247 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4


W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 115.000 zł.
2) celową w wysokości - 270.000 zł.
z przeznaczeniem na:
a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 20.000 zł.
b) rezerwa celowa oświatowa w kwocie - 250.000 zł.

§ 5

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 117.760 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

1.Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 100.700 zł.
2) wydatki - 116.500 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody - 255.000 zł.
2) wydatki - 343.058 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8

1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.990.000 zł.
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.527.765 zł.
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 462.235 zł.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.990.000 zł.
2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 700.000 zł.
3) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zaplanowanych na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zaplanowanych do wysokości określonej w załączniku nr 4 i 5.
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 500.000 zł.
4) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł.
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 

Przewodniczący
Rady Powiatu w Szydłowcu

mgr Marek Sokołowski

Dostępne kategorie:
Uchwała budżetowa na rok 2010