artykuł nr 1

Uchwała budżetowa na rok 2012

Uchwała Budżetowa na rok 2012
Rady Powiatu w Szydłowcu
Nr XIII/73//2011
z dnia 29 grudnia 2011r.Na podstawie art. 12, pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala, co następuje: Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala, co następuje:

 

§ 1


Ustala się:
1. Dochody budżetu w łącznej kwocie: 33.413.800,00 zł.
z tego:
a) bieżące w kwocie: 31.173.800,00 zł.
b) majątkowe w kwocie: 2.240.000,00 zł.
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie: 35.121.763,00 zł.
z tego:
a) bieżące w kwocie: 28.237.215,00 zł.
b) majątkowe w kwocie: 6.884.548,00 zł.
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Deficyt w wysokości: 1.707.963,00 zł.
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) emitowanych papierów wartościowych (obligacji) 1.707.963,00 zł.

§ 2


Ustala się
1. Przychody budżetu w łącznej kwocie: 2.800. 000,00 zł.
z następujących tytułów:
a) wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) 2.800.000,00 zł.

2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie: 1.092.037,00 zł.
przeznaczonych na:
a) spłatę otrzymanych kredytów w kwocie: 262.740,00 zł.
b) spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie: 197.297,00 zł.
c) wykup papierów wartościowych (obligacji) 632.000,00 zł.

§ 3


Ustala się
1. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych (obligacji) przeznaczonych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie: 2.800.000,00 zł.
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 1, pkt.3
c) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2, pkt. 2.

2. Kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat zgodnie z zawartą umową w wysokości: 183.777,00 zł.

§ 4


Ustala się:
1. Rezerwę ogólną w wysokości: 100.000,00 zł.
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 50.000,00 zł.
3. Rezerwę celową oświatową 100.000,00 zł.

§ 5


Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w 2012 roku zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6


Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7


Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3, pkt.1, lit.a niniejszej uchwały.
2. Emisji papierów wartościowych (obligacji) długoterminowych do kwoty określonej w § 2, pkt. 1, lit. a.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie:
a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z przyjętych w planie budżetu przez Radę zadań.

§ 8


1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący
Rady Powiatu w Szydłowcu
  Marek Sokołowski