artykuł nr 1

Uchwała Nr Ra.322.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 11 września 2012 r.

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu budżetu za I półrocze roku 2012, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ.

Załączniki:
Uchwała Nr Ra.322.2012.pdfMB