artykuł nr 1

Uchwała Nr Ra.125.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2016 r.

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015

Załączniki:
Uchwała Nr Ra.125.2016692 KB