artykuł nr 1

Tryb kierowania i odpłatność za pobyt w DPS "DK" w Łaziskach

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej do domu pomocy społecznej kieruje się zgodnie na podstawie:

 1. Pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej odpowiedniego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub też miejsce pobytu w dniu kierowania; wniosek może zostać złożony przez przedstawiciela ustawowego osoby ubiegającej się lub też przez inną fizyczną lub prawną, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej;
 2. Rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej odpowiedniego ze względu na miejsce zamieszkania lub też miejsce pobytu osoby ubiegającej się w dniu kierowania; wywiad musi zawierać informację o braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Dodatkowo do wniosku o skierowanie do domu pomocy społecznej dołącza się:

 1. Decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na ponoszenie opłaty za pobyt domu, pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na potrącanie z zasiłku stałego opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę ośrodka pomocy społecznej na potrącanie z zasiłku stałego osoby ubiegającej się opłaty za pobyt w domu – w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;
 2. Decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 3. Oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku, gdy opłatę będzie ponosił przedstawicie ustawowy;
 4. Zaświadczenia, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2002r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.);
 5. Postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielania zezwolenia na skierowanie do domu pomocy społecznej – w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie lub małoletnich.

W sytuacji, gdy do Domu kierowana zostaje osoba na podstawie orzeczenia sądu, wydanie decyzji o skierowaniu do domu nie wymaga przedłożenia wyżej wymienionych dokumentów. Dokumenty te natomiast powinny zostać zgromadzone w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od daty wydania decyzji kierującej. Dokumenty kompletuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do domu i wydaje decyzję. W przypadku osoby kierowanej do domu o zasięgu ponadgminnym dokumenty te ośrodek przekazuje do odpowiedniego ze względu na siedzibę powiatowego centrum pomocy rodzinie. Dodatkowo przepisy prawne ustanawiają, że:

 1. W wypadkach nagłych wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie do domu może nastąpić poza kolejnością bez przedłożenia wymaganych dokumentów, dokumenty powinny jednak zostać skompletowane przez ośrodek pomocy społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia do domu;
 2. Osoba kierowana jest do domu na czas nieokreślony, chyba, że ona lub jej przedstawiciel ustawowy wystąpią z wnioskiem o skierowanie na czas określony;
 3. Przed przyjęciem osoby do domu pracownik socjalny tego domu ustala jej aktualną sytuację w miejscu zamieszkania lub pobytu, która stanowi podstawę indywidualnego planu wsparcia po przyjęciu tej osoby do domu;
 4. Osoba ubiegająca się lub jej przedstawiciel ustawowy zostają powiadomieni przez Dyrektora domu o terminie przyjęcia;
 5. Osobę, która przybywa do domu przyjmuje dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona. Zostaje wtedy przeprowadzona rozmowa dotycząca zmian, jakie nastąpiły od momentu złożenia dokumentów, informuje się o warunkach pobytu i rodzaju świadczonych przez dom usług;
 6. Dyrektor domu o przyjęciu nowej osoby niezwłocznie zawiadamia organ lub podmiot prowadzący.

  Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania ustalanego odpowiednio przez wójta, starostę lub marszałka w zależności od jego zasięgu i ogłaszanego w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do 31 marca każdego roku.

  Koszt utrzymania w domu pomocy społecznej uzależniony jest od kwoty rocznych kosztów działalności domu wynikających z utrzymania mieszkańców, z roku poprzedniego, z wyłączeniem kosztów inwestycyjnych, wydatków bieżących na remonty i zakupy związane z realizacją programu naprawczego powiększonej o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy podzielonej przez liczbę miejsc, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców w poszczególnych miesiącach roku poprzedniego w Domu. Miesięczny koszt utrzymania w DPS "DK" w Łaziskach w 2019r. wynosi 3452 zł.

  Do wnoszenia odpłatności za pobyt w Domu zobowiązany jest mieszkaniec lub przedstawiciel ustawowy w przypadku osób małoletnich. W przypadku gdy mieszkaniec nie jest w stanie ponieść pełnej odpłatności do wniesienia opłaty zobowiązany jest małżonek, zstępni przed wstępnymi lub gmina z której dana osoba została skierowana. O tym czy dana gmina będzie dopłacała do pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej czy też całość opłat lub część będą ponosić mieszkaniec lub jego krewni decyduje wysokość ich dochodów. Wysokość opłaty jaką może ponosić mieszkaniec nie może być wyższa niż 70 procent jego dochodu. W przypadku gdy kwota ta nie pokrywa pobytu w całości różnicę wnoszą osoby zgodnie z wyżej wymienioną kolejnością. Jeżeli kwota na którą składają się osoba kierowana i jej najbliżsi krewni jest niewystarczająca to różnicę między średnim kosztem utrzymania, a opłatami wnoszonymi przez te osoby dopłaca gmina. Opłata wnoszona jest na rachunek bankowy lub do kasy Domu. Może być ona również za zgodą mieszkańca potrącana przez właściwy organ emerytalno-rentowy z emerytury lub renty mieszkańca lub przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego.