artykuł nr 1

Deklaracja Dostępności

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Placówki  Opiekuńczo-Wychowawczej w Łaziskach.

 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 20.06.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08.07.2020

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

pochodzące z różnych źródeł,

dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 np. skany dokumentów, zdjęcia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11.26

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklaracja została sporządzona dnia: 26.11.2020

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dni: 26.11.2020.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

 

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Iwaniec, e-mail:  powlaziska@wp.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 512 923 579. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Adres korespondencyjny: Łaziska 15 D, 26-505 Orońsko.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

 

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
 lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej
lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  w Łaziskach znajduje się w miejscowości Łaziska w gminie Orońsko. Furtka wejściowa na teren i brama wjazdowa wyposażone są w podświetlaną instalację domofonową znajdującą się na słupku po prawej stroni furtki
 na wysokości 110 cm. Instalacja domofonowa wyposażona jest w 4 przyciski z których każdy ma odwołanie do innego miejsca: pierwszy przycisk od góry – POW w Łaziskach (całodobowo), drugi przycisk od góry – sekretariat DPS (poniedziałek-piątek od 7:00
do 15:00), trzeci przycisk od góry – dyżurka pielęgniarek DPS (poniedziałek-piątek od 15:00 do 7:00, weekend – całodobowo), czwarty przycisk od góry – portiernia DPS (poniedziałek-piątek od 15:00 do 7:00, weekend – całodobowo). Do wejścia głównego do budynku prowadzą dwustronne  schody. Po lewej stronie schodów znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych  poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na parterze w budynku głównym znajdują się pomieszczenia administracyjne oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza znajduje się na I piętrze na kondygnację prowadzą schody wyposażone w poręcze. Placówka dysponuje winda osobową.

Do pokoi mieszkalnych  wchodzi się z korytarza o szerokości umożliwiającej swobodne wymijanie się.

 Przed budynkiem znajduje się parking dla pracowników, interesantów oraz wydzielone na nim 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, nie jest on wyposażony w pętlę indukcyjną,
ani informacje w języku braill’a, jak też w system informacji dźwiękowej.

 

 

Aplikacje mobilne

Nie posiadamy.

 

Informacje uzupełniające

Serwis Biuletyn Informacji Publicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Łaziskach  został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania
lub posiadanej dysfunkcji.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych
Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych).

 

Wygląd BIP

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

Zmiana wielkości czcionki,

Zmiana odstępów w tekście (między znakami, słowami, liniami),

Zmiana kontrastu.

 

Pomoc w nawigacji:

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

 

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.
Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety,  smartfony, telefony komórkowe serwis jest  czytelny i przyjazny w obsłudze.