artykuł nr 1

Podstawy prawne funkcjonowania Domu

Domy Pomocy Społecznej „DK” w Łaziskach jest organizacyjną i budżetową powiatu szydłowieckiego nie posiadającą osobowości prawnej. Działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego((publikacja – tekst jednolity: Dz.U. z 1991r. Nr 17, poz. 75 ze zm.; ost. zm.: Dz. U. z 2018r. poz. 276);
 2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (publikacja – tekst jednolity: Dz. U. z 1994r. Nr 111, poz. 535 ze zm.; ost. zm.: Dz.u. z 2018r. poz. 1878);
 3. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (publikacja – tekst jednolity: Dz. U. z 1998r. Nr 91, poz. 578 ze zm.; ost. zm.: Dz. U. z 2018r. poz. 995,1000, 1349, 1432,2500);
 4. Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (publikacja – tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 ze zm.; ost. zm.: Dz. U. z 2018r. poz. 2529);
 5. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (publikacja-tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.; ost. zm.: Dz. U. z 2018r. poz. 1260, 1669);
 6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (publikacja – tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.; ost. zm.: Dz. U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500);
 7. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (publikacja – tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 61, poz. 534);
 8. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (publikacja – tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku poz. 734);
 9. Zarządzenia Wojewody Radomskiego Nr 192 z dnia 18 grudnia 1997 roku w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach;
 10. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2008 z dnia 21.10.2008 r. w sprawie wydania zezwolenia Powiatowi Szydłowieckiemu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach dla osób w podeszłym wieku oraz dla osób przewlekle somatycznie chorych na czas nieokreślony i wpisanie do Rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod pozycją Nr 42;
 11. Statutu Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach nadanego Uchwałą zmieniającą Nr XXV/183/2013 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 24 września 2013 roku;
 12. Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach, gm. Orońsko, powiat szydłowiecki, woj. mazowieckie nadanego Uchwałą Zarządu Powiatu w Szydłowcu opracowanego przez Dyrektora Domu określającego strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań;

Innych obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Domu.

Mienie Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” jest własnością Powiatu Szydłowieckiego w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”, które zostało przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 29.12.1999 roku.

Stan i wartość majątku przekazanego ustalono na dzień 01.01.1999 r.

Majątek przejęli: Starosta Szydłowiecki Roman Woźniak i Wicestarosta mgr Roman Środa. Majątek przekazał Dyrektor DPS „DK” inż. Andrzej Mularczyk.

Dla nieruchomości ustalona jest księga wieczysta nr RA1S/00020552/5, księgę prowadzi Sąd Rejonowy   w Szydłowcu Wydział Ksiąg Wieczystych.