artykuł nr 1

Zadania i status prawny

ZADANIA PUP

Urząd realizuje zadania samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy na podstawie:

 

1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.).

3. Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.).

4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póz. zm.).

5. Innych obowiązujących aktów prawnych i przepisów wykonawczych regulujących funkcjonowanie PUP.

 

 

STATUS PRAWNY

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu jest samorządową jednostką organizacyjną Powiatu Szydłowieckiego, nie posiadającą osobowości prawnej, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, finansowaną w formie jednostki budżetowej.

 

Zwierzchnictwo nad urzędem sprawuje Starosta Powiatu Szydłowieckiego.

 

Wojewoda sprawuje nadzór w zakresie polityki rynku pracy nad działalnością samorządu powiatu realizującego zadania przy pomocy powiatowego urzędu pracy w zakresie:

 

1. Stosowania standardów i warunków prowadzenia przez urzędy pracy usług rynku pracy, o których mowa w art. 35 ust. 5.

2. Spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników urzędów pracy.

3. Przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy.

4. Prawidłowości zlecania realizacji zadań i usług rynku pracy.

5. Kontroli realizacji innych zadań, wynikających z ustawy, wykonywanych przez samorząd terytorialny lub inne podmioty.