artykuł nr 1

STATUTPowiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu

 
STATUT
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwane w dalszej części PCPR jest jednostką organizacyjną Powiatu Szydłowieckiego działającą w formie jednostki budżetowej.
2. PCPR w Szydłowcu jest jednostką nie posiadającą osobowości prawnej.
3. Siedzibą PCPR jest miasto Szydłowiec.
4. Nadzór nad PCPR sprawuje Starosta Szydłowiecki .
5. PCPR działa w granicach administracyjnych powiatu szydłowieckiego, obejmując swym zasięgiem gminy:
- Szydłowiec
- Jastrząb
- Chlewiska
- Mirów
- Orońsko
6. PCPR posługuje się pieczęcią podłużną o treści zawierającej nazwę i dane identyfikacyjne.

§ 2

1. Funkcjonowanie PCPR jest finansowane z budżetu Powiatu Szydłowieckiego lub z innych źródeł dopuszczonych przepisami prawa.
2. Zadania PCPR z zakresu pomocy społecznej są finansowane z budżetu powiatu a zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
§ 3

PCPR działa na podstawie niżej powołanych przepisów prawa:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz.593 z póź. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 123 z 1997r., poz. 776 z póź. zm.).
3. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 z póź. zm.).
4. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2002r., Nr 42, poz. 371 z póź. zm.).
5. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r., Nr 111, poz. 535 z póź. zm.).
6. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2004r., Nr 123 poz. 1291).
7. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r., Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.).
8. Inne ustawy.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

§ 4

W ramach zadań określonych w § 2 ust. 2 niniejszego statutu PCPR wykonuje:

1. Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej:
a) zadania własne powiatu:
1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
3) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawienia w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania nie spokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym;
4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno- opiekuńczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;
5) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu;
6) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiety w ciąży, rodziny zastępcze i schroniska dla nieletnich,, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
7) pomoc w integracji za środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
8) pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy;
9) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
10) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
11) prowadzenie mieszkań chronionych z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
12) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
13) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych;
14) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
15) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
16) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
18) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej.

b) zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat:
1) pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacenie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszy Zdrowia;
2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

2. Zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
1) opracowywanie i realizacja, zgodnych ze strategią rozwoju województwa i powiatu, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
2) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowaniu i realizacji programów o których mowa w pkt 1,
3) udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i samorządu województwa oraz przekazywanie właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów, o których mowa w pkt 1 oraz rocznej informacji z ich realizacji,
4) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
5) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa,
6) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób,
7) dofinansowywanie:
a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
e) rehabilitacji dzieci i młodzieży
8) dofinansowanie kosztów utworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

3. Inne zadania wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących, Uchwał Rady Powiatu Szydłowieckiego oraz porozumień zawartych przez Powiat Szydłowiecki z organami administracji rządowej.
§ 5

PCPR realizuje zadania samorządu powiatowego, zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Radę Powiatu.
§ 6

1. W celu realizacji zadań PCPR współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
2. PCPR może zlecić innym podmiotom realizację określonych zadań w trybie i na zasadach ustalonych przez Radę Powiatu.

ROZDZIAŁ III
ORGANIZACJA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

§ 7

1. Kierownik kieruje i nadzoruje pracę oraz reprezentuje na zewnątrz PCPR i odpowiada za realizację zadań statutowych, a zwłaszcza:
1) określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej,
2) dobór kadr i podział zadań,
3) sporządzanie planów pracy oraz nadzór nad ich realizacją,
4) opracowanie projektów planów finansowych na realizację zadań statutowych w PCPR.
2. W indywidualnych sprawach w zakresie określonym upoważnieniem Starosty Szydłowieckiego decyzje administracyjne wydaje kierownik.
3. Kierownik PCPR jest uprawniony do wnoszenia powództwa alimentacyjnego na rzecz obywateli.
4. Kierownik PCPR może kierować wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności lub niezdolności do pracy do organów określonych odrębnymi przepisami.
5. Kierownika PCPR zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu stosowną uchwałą.

ROZDZIAŁ IV
DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE

§ 8

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu PCPR uprawniony jest kierownik w granicach udzielonego mu przez Starostę Szydłowieckiego pełnomocnictwa.
2. Udzielanie pełnomocnictwa wymaga pisemnej formy pod rygorem nieważności.
3. W miarę potrzeby kierownik ustanawia pełnomocników, którzy działają w granicach ich umocowania.
§ 9

1. PCPR prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych na podstawie planu rzeczowo-finansowego, zatwierdzonego przez Radę Powiatu.
2. Podstawą gospodarki finansowej PCPR jest zatwierdzony przez Zarząd Powiatu roczny plan finansowy.
3. Obsługę finansowo-księgową oraz kadrową PCPR prowadzi Starostwo Powiatowe w Szydłowcu .
4. PCPR posiada własne rachunki bankowe.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zakres zadań na poszczególnych stanowiskach określa Regulamin Organizacyjny PCPR.
2. Zmian w statucie dokonuje się w trybie przyjętym dla jego uchwalenia.
3. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o nadaniu Statutu przez Radę Powiatu Szydłowieckiego.