artykuł nr 1

Powiatowa Rada Rynku Pracy

W związku ze zmianami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.), wprowadzonych nowelizacją z dnia 14 marca 2014 r., która weszła w życie od dnia 27 maja 2014 r., zmienione zostało brzmienie przepisów art. 22 i 23 ustawy, które regulowały działalność rad zatrudnienia.

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Szydłowcu jest organem opiniodawczo - doradczym Starosty Szydłowieckiego w sprawach polityki rynku pracy.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powołane przez Starostę spośród:
 1. działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji,
 2. społeczno - zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
 3. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy powołanej Zarządzeniem Nr 9/2019 Starosty Szydłowieckiego z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Szydłowcu.

 

 1. Pani Anita Gołosz
 2. Pani Barbara Szałas
 3. Pan Paweł Górlicki
 4. Pan Piotr Sokołowski
 5. Pan Witold Wydrzyński
 6. Pan Jan Jaworski
 7. Pan Tomasz Głuch
 8. Pan Jan Piwowarczyk
 9. Pani Maria Michajłow
 10. Pan Sławomir Drabik 

Starosta może powoływać w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

Starosta może zapraszać do udziału w posiedzeniach rad rynku pracy przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie rynku pracy, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć.

Do zakresu działania powiatowych rad rynku pracy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zakresu działania wojewódzkich rad rynku pracy, do których w szczególności należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie;
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;
 3. opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawoz¬dań z jego realizacji;
 4. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samo¬rządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania;
 5. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie;
 6. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności wojewódzkich urzędów pracy oraz przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia;
 7. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;
 8. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy;
 9. opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców;
 10. współpraca z wojewódzkimi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zaztrudnienia i rozwoju rynku pracy.

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 598),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630).