artykuł nr 1

Uprawnienia i obowiązki

Osoba bezrobotna zgłasza się w celu dokonania rejestracji w urzędzie pracy właściwym, ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie. Jeśli nie posiada żadnego zameldowania, zgłasza się do urzędu pracy, na którego obszarze przebywa i składa tutaj oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym urzędzie pracy.

REJESTRACJA

Każda osoba zgłaszająca się do rejestracji wypełnia KARTĘ REJESTRACYJNĄ zgodnie z posiadanymi dokumentami. Wypełniane są tylko pola BIAŁE tej karty. Każda informacja zapisana w karcie rejestracyjnej podlega sprawdzeniu i weryfikacji przez pracownika urzędu, z oryginałami dokumentów dostarczonymi w chwili rejestracji, osoba rejestrująca się poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym w obecności pracownika urzędu prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w karcie.

Dokumenty wymagane przy rejestracji: (§ 3 ust. 1 Rozp. I).

1.dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania,

2.świadectwo ukończenia ostatniej szkoły (uczelni) w oryginale, natomiast:

-osoba, która uzyskała absolutorium, lecz nie obroniła pracy magisterskiej oraz nie ma wyznaczonego terminu ewentualnej obrony, powinna do rejestracji dostarczyć zaświadczenie z uczelni o uzyskaniu absolutorium z informacją o nie wyznaczonym terminie obrony pracy,
-dyplomy ukończenia studiów wydane przez uczelnie państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich OECD lub państw członkowskich EFTA - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym , potwierdzają w Polsce posiadanie wyższego wykształcenia, jednak do rejestracji dokumenty te należy dostarczyć po przetłumaczeniu na język polski,
-dyplomy ukończenia studiów wydane przez uczelnie innych państw niż określone wyżej będą uznawane jeżeli ich równoważność z jego polskim odpowiednikiem określona zostanie w drodze nostryfikacji.

3.świadectwa pracy z całego okresu zatrudnienia , zaświadczenia o okresach wykonywania innej pracy zarobkowej /umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o dzieło/, decyzje o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczych, decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli nie upłynął jeszcze okres do wskazanego w decyzji dnia rozpoczęcia działalności, lub wniosek o zawieszeniu działalności /EDG-1/ jeżeli jednoznacznie wynika data zawieszenia działalności gospodarczej w przeciwnym wypadku zaświadczenie o okresie zawieszenia działalności gospodarczej jeżeli nie upłynął okres zawieszenia oraz wszystkie inne dokumenty niezbędne do ustalenia ewentualnych uprawnień - oryginały

4.dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac, jeżeli osoba rejestrująca się taki dokument posiada,

5.numer NIP,

6.książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU /dot. osób które odbyły służbę wojskową/,

7.osoby niepełnosprawne winny dostarczyć do rejestracji oprócz ww. dokumentów również orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ,

8.dokument dodatkowy - legitymacja ubezpieczeniowa,

9.świadectwa kwalifikacyjne lub zaświadczenia - kursy, szkolenia, uprawnienia zawodowe, prawo jazdy (oryginały).

UWAGA!

Urząd nie dokonuje rejestracji w przypadku nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w punktach 1-4 lub w przypadku odmowy złożenia podpisu w karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się.

W celu ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych należy przedstawić:

•w przypadku osób, które prowadziły własne działalności gospodarcze konieczne jest dostarczenie zaświadczeń z ZUS o okresach opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z podstawą wymiaru,
•osoby, które pracowały w niepełnym wymiarze czasu pracy np.: % czy 14 etatu lub na umowę zlecenie muszą dostarczyć za każdy przepracowany miesiąc zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków i o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (dot. okresów po 1 stycznia
1997r.),
•osoby, które pobierały świadczenia ZUS (zasiłek chorobowy, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego) po ustaniu zatrudnienia, muszą dostarczyć zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania tego świadczenia z podstawą wymiaru lub zaświadczenie o okresie pobierania renty.

STATUS OSOBY BEZROBOTNEJ

Status osoby bezrobotnej może otrzymać osoba, która:
•nie jest zatrudniona, tzn. nie wykonuje pracy na postawie stosunku pracy, stosunku służbowego,
•nie wykonuje innej pracy zarobkowej (nie wykonuje pracy lub nie świadczy usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy o dzieło, umowy zlecenie),
•jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (w przypadku osób niepełnosprawnych w połowie tego wymiaru),
•ukończyła 18 lat i nie uczy się w systemie dziennym,
•nie ukończyła: 60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna,
•nie nabyła prawa do emerytury, renty inwalidzkiej, renty socjalnej, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia,
•nie pobiera świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego oraz zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego,

• nie pobiera zasiłku stałego na podstawie przepisów o pomocy społecznej

• nie jest włascicielem lub posiadaczem samoistnym / zależnym nieruchomości rolnej lub gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 2 haprzeliczeniowych

• nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:

-zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął albo
-nie upłynął jeszcze okres do określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej,

•nie podlega na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,
•nie jest tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,
•wykonuje jako wolontariusz świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy jeżeli przedstawi urzędowi pracy porozumienie z korzystającym,
•nie uzyskuje miesięcznie z innego tytułu niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, działalność gospodarcza przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
•nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, oraz nie pobiera świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
•odbywa praktyki absolwenckie i przedstawi urzędowi pracy umowę o praktykę absolwencką,
•zarejestrowała się we właściwym dla stałego lub czasowego miejsca zameldowania urzędzie pracy.

 
OBOWIĄZKI BEZROBOTNEGO

Osoba bezrobotna ma obowiązek:
•zgłaszania się do urzędu pracy w wyznaczonym terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy
- odbywanie przez bezrobotnego praktyki absolwenckiej stanowi uzasadnioną przyczynę niezgłoszenia się w wyznaczonym terminie,
•powiadomić urząd pracy w ciągu 7 dni o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, o upływie okresu zawieszenia działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku,
•przyjmowania propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
•poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie,
•składać lub przesyłać pisemne oświadczenie o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów,
•przedstawiania zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny na druku ZUS ZLA,
•zawiadomić urząd pracy o niezdolności do pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA i dostarczyć je w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia,
•zawiadomić urząd pracy, w którym jest zarejestrowana w terminie 7 dni o wszystkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej w tym po upływie okresu zameldowania na pobyt czasowy dostarczyć aktualne zaświadczenie potwierdzające zameldowanie na terenie m.st. Szydłowiec,
•zawiadomić urząd pracy o zmianie miejsca zamieszkania i stawić się w urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w ciągu 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania,
•powiadomić urząd pracy o uczestnictwie w szkoleniu lub stażu organizowanym przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy,
•zwrócić nienależnie pobrane świadczenie pieniężne, w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji w przedmiotowej sprawie w kwocie otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne.

UPRAWNIENIA OSOBY BEZROBOTNEJ

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych, przysługuje każdemu bezrobotnemu, jeżeli:
•nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych,
•w okresie 18 miesięcy przed dniem rejestracji udokumentował co najmniej 365 dni:

-zatrudnienia lub wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę nakładczą lub świadczenia usług na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenie z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy,
-opłacania składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub współpracy jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia,
-wykonywania pracy w okresie tymczasowego aresztowania, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia,-został zwolniony po odbyciu zasadniczej służby wojskowej, jeśli jej okres odbywania wynosił 240 dni,

-opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego
-był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczpospolitej Polskiej jako repatriant,
-był zatrudniony w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Każdy zarejestrowany jako osoba bezrobotna może:

•korzystać z informacji o wolnych miejscach pracy, które posiada urząd pracy,
•zostać skierowany na szkolenie,
•korzystać z profesjonalnej pomocy w uzyskaniu propozycji odpowiedniej pracy,
•korzystać z fachowego i profesjonalnie prowadzonego poradnictwa zawodowego, uczestniczyć w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy,
•w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywać za granicą lub pozostawać w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia, jeżeli o tym zawiadomi urząd pracy, okres ten w ciągu jednego roku kalendarzowego nie może przekroczyć łącznie 10 dni .

Po spełnieniu ustawowych przesłanek osoba bezrobotna może:

•zostać skierowana do wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, do odbycia stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych,
•uzyskać jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
•uzyskać dodatek aktywizacyjny w sytuacji gdy pobiera zasiłek dla bezrobotnych i podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w wyniku skierowania lub z własnej inicjatywy,
•uzyskać sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych,
•uzyskać pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia,
•uzyskać zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową,
•uzyskać stypendium na kontynuację dalszej nauki w szkole ponadpodstawowej lub gimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych, podjętej w okresie 12 m-cy od dnia rejestracji,
•zostać skierowana do wykonywania prac społecznie użytecznych jeżeli nie posiada prawa do zasiłku i korzysta ze świadczeń pomocy społecznej,
•ubiegać się o refundację kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 jeżeli jest samotnie wychowującym,
•uzyskać zwrot całości lub części kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie,
•korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH

Na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu okres pobierania zasiłku wynosi 12 miesięcy.

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie:
•7 dni od dnia rejestracji,
•90 dni od dnia rejestracji, jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w urzędzie pracy bezrobotny rozwiązał stosunek pracy (służbowy) za wypowiedzeniem albo na mocy porozumienia stron lub zarejestrował się w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej , zawieszenia wykonywania działalności,
•180 dni od dnia rejestracji, jeżeli w okresie 6-ciu miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy (służbowego) bez wypowiedzenia,
•okresu, za który bezrobotny otrzymał ekwiwalent, odprawę lub odszkodowanie.

Prawo do zasiłku nie przysługuje bezrobotnemu, który:
•odbywa płatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięcznie świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę,
•w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia.

Osoby , które ubiegają się o zasiłek dla bezrobotnych po okresach zatrudnienia lub okresach ubezpieczenia w krajach członkowskich Unii Europejskiej powinny złożyć wniosek o przyznanie świadczeń przysługujących z tytułu pozostawania bez pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy po zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu.

Roszczenia do należnych a niepobranych kwot zasiłków dla bezrobotnych oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

UWAGA!

Okres pobierania zasiłku ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nie przysługiwania zasiłku, o których mowa w art. 75 ust. 1-3.

ILE WYNOSI ZASIŁEK?
Wysokość zasiłku wynosi
1/ 761,40 zł miesięcznie w okresie pierwszych trzech miesięcy posiadania prawa do zasiłku
2/ 597,90 zł miesięcznie w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku Bezrobotnemu, który spełnił warunki konieczne do przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych i którego łączne okresy zatrudnienia, prowadzenia działalności (staż pracy), wynoszą:
•do 5 lat stażu pracy przysługuje zasiłek w wysokości 80% zasiłku podstawowego,
•od 5 do 20 lat stażu pracy przysługuje 100% zasiłku podstawowego,
•co najmniej 20 lat stażu pracy przysługuje 120% zasiłku podstawowego.
Zasiłek dla bezrobotnych podlega waloryzacji z dniem 1 czerwca i jest wypłacany w okresach miesięcznych z dołu. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek.

UTRATA PRAWA DO ZASIŁKU

 

Utrata prawa do zasiłku następuje, gdy:
•upłynie okres, na który został on przyznany,
•osoba bezrobotna odmówi bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie, po skierowaniu nie podejmie szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
•osoba bezrobotna nie stawi się w terminie wyznaczonym przez Urząd Pracy i nie powiadomi w ciągu 7 dni od tej daty o uzasadnionej przyczynie tego niestawienia.

WAŻNE
•Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni
z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności, uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, odbywania szkolenia lub stażu organizowanego przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy i ponownie zarejestruje się po okazaniu odpowiedniego dokumentu /świadectwa pracy, zaświadczenia/ w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności, uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, zakończenia szkolenia lub stażu organizowanego przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy, o których mowa w art. 73 ust. 4.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu w zbiorze danych osobowych o nazwie Ewidencja bezrobotnych i klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu wyłącznie w celu realizacji zadań określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69 z 2008 r. poz. 415 z późn. zm.)
Podanie danych jest obowiązkowe na podstawie przepisów określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69 z 2008 r. poz. 415 z późn. zm.)
W rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) administratorem zbioru danych, których przetwarzane będą Pani/Pana dane osobowe jest dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu.
Równocześnie informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy, prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub wobec przekazywania danych innemu administratorowi danych osobowych.