artykuł nr 1

Informacje dla poszukujących pracy

Poszukujący pracy - oznacza osobę, która nie spełnia warunków ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 69 poz. 415, z późniejszymi zmianami) do nabycia statusu osoby bezrobotnej, a która jednocześnie poszukuje zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy.

Osoba poszukująca pracy
uprawniona jest do korzystania z:
- pośrednictwa pracy,
oraz osoby niepełnosprawne poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu uprawnione są do:
- stażu pracy,
- szkolenia,
- prac interwencyjnych,
- przygotowania zawodowego dorosłych,
- studiów podyplomowych.

Poszukującego pracy
, który:
1) Jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
2) Jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji.
3) Otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny.
4) Uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej.
5) Jest żołnierzem rezerwy.
6) Pobiera rentę szkoleniową.
7) Pobiera świadczenie szkoleniowe u pracodawcy.
8) Podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.

Starosta może:

1) Skierować do udziału w szkoleniu w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.
2) Udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia.
3) Na wniosek poszukującego pracy sfinansować koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów.
Do pracowników oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, starosta może stosować formy wymienione powyżej w pkt 1-3.

Osoba poszukująca pracy:

- zgłasza się na ustalony termin z powiatowym urzędem pracy;
- co najmniej raz na 90 dni utrzymuje kontakt z powiatowym urzędem pracy w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie (kontakt oznacza: osobista wizyta w Urzędzie, listowny).

Starosta
pozbawia osobę zarejestrowana statusu poszukującego pracy, jeżeli poszukujący pracy:
1) Nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie.
2) Nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i niepowiadomił w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa.
3) Nie podjął albo przerwał indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, przygotowanie zawodowe dorosłych, uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpił do egzaminu koszt którego sfinansował starosta.
4) Złożył wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez urząd pracy.

Pozbawienie
statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni odpowiednio:
1) Po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy.
2) Od dnia niestawiennictwa.
3) Od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w powyższym pkt 3-4.

Osoba poszukująca pracy
zawiadamia właściwy powiatowy urząd pracy w ciągu 7 dni o wszelkich zmianach danych zawartych w karcie rejestracyjnej.