artykuł nr 1

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Centrum Aktywizacji Zawodowej to wyspecjalizowana komórka organizacyjna utworzona od 01.01.2010 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu, realizująca zadania /wiązane / aktywną polityką rynku pracy Odpowiada za obsługę osób bezrobotnych i poszukujących pracy nakierowaną na podejmowanie tylko takich działań, które maja. wpływać na aktywizacje i zatru¬dnienie swoich klientów, a także za udzielanie kompleksowej pomocy pracodawcom w rozwiązywaniu ich potrzeb i problemów związanych / rynkiem pracy.  


  Centrum Aktywizacji Zawodowej
działa, więc tylko w zakresie usług i instrumentów rynku pracy

 Do podstawowych zadań Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) należy pozyskiwanie nowych miejsc pracy, szczególnie na lokalnym rynku pracy oraz udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników. Współpraca z pracodawcami odbywać się będzie poprzez pomoc w doborze przyszłych pracowników i organizację giełd oraz targów pracy.  

 

  W ramach CAZ osoby bezrobotne lub poszukujące pracy mogą skorzystać z pomocy doradcy zawodowego w formie porady indywidualnej lub grupowej, a pracodawcy będą mogli uzyskać pomoc w doborze kandydatów do pracy. CAZ będzie również organizował zajęcia aktywizacyjne i warsztaty w ramach Klubu Pracy mające na celu udzielenie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.


  CAZ zajmuje się organizacją szkoleń, dofinansowywaniem studiów podyplomowych, udzielaniem pożyczek szkoleniowych oraz przygotowaniem zawodowym dorosłych. Działania te będą miały na celu nabycie, zmianę lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, które zwiększają szansę na uzyskanie zatrudnienia.

 

 CAZ zajmuje się również organizacją staży, robót publicznych, prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, refundacją składki ZUS, refundacją pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsca pracy, przyznawaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych, zwrotem kosztów przejazdu, zakwaterowania, przyznaniem dodatków aktywizacyjnych i stypendiów z tytułu kontynuowania nauki, pozyskiwaniem środków pomocowych i realizacją projektów oraz organizowaniem współpracy z partnerami rynku pracy jak również aktywizacją osób niepełnosprawnych w ramach środków PFRON.