artykuł nr 1

EFS

Trochę historii...

Europejski Fundusz Społeczny (EFS - European  Social Fund) został utworzony w 1957 roku na podstawie Traktatów Rzymskich. Jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Zadania Europejskiego Funduszu Społecznego precyzuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1784/1999/WE. Zgodnie z nim działania w ramach EFS powinny być zorientowane na zapobieganie i przeciwdziałanie bezrobociu oraz rozwijanie potencjału kadrowego i integrację społeczną rynku pracy.

Priorytety Europejskiego Funduszu Społecznego

Do podstawowych zadań EFS należy inwestowanie w rozwój kwalifikacji zawodowych obywateli państw Unii Europejskiej, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i promowanie równości szans w dostępie do rynku pracy. Głównymi celami funkcjonowania Europejskiego Funduszu Społecznego są:

  • Cel 1 promocja rozwoju regionów zacofanych, w których wielkość PKB przypadająca na głowę mieszkańca wynosi poniżej 75% średniej dla Wspólnoty,
  • Cel 2 restrukturyzacja obszarów charakteryzujących się upadkiem tradycyjnego przemysłu,
  • Cel 3 walka z długotrwałym bezrobociem poprzez adaptację i modernizację polityki i systemów w dziedzinie edukacji, szkoleń i zatrudnienia.

Dodatkowo EFS finansuje jedną z czterech inicjatyw wspólnotowych EQUAL. Inicjatywa ta promuje środki zwalczania wszelkich przejawów dyskryminacji i nierówności związanych z rynkiem pracy. Środki EFS rozdysponowane są pomiędzy dwa typy programów operacyjnych:

  • programy horyzontalne, o zasięgu krajowym, które są zarządzane centralnie,
  • programy zintegrowane, o zasięgu regionalnym.

 

 

 
Szczegółowych informacji na temat projektów udzielają:
Jarosław Szymkiewicz - Kierownik CAZ  - pok. 16, tel. 048 617-12-88 wew. 35
Agnieszka Radziborska - Kaźmierczyk- Samodzielny Specjalista ds. Programów - pok. 16, tel. 048 617-12-88 wew. 12