artykuł nr 1

Projekty realizowane w ramach EFS w 2012r


W roku 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu będzie realizował 2 projekty:

• Projekt systemowy "Warto Chcieć" w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL
• Projekt konkursowy "Lepsze Jutro III" w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL


Projekt systemowy "Warto Chcieć" w ramach Poddziałania
6.1.3 PO KL


Projekt systemowy "Warto Chcieć" jest kontynuacją umowy podpisanej w dniu 29.04.2008r. oraz Aneksu nr.UDA-POKL.06.01.03-14-030/08-09 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie w sprawie dofinansowania projektu systemowego w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL " Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych".

Celem głównym projektu wzrost kreatywności zawodowej bezrobotnych z terenu powiatu szydłowieckiego do końca 2012r.

Grupa docelowa projektu:

W ramach projektu w roku 2012 wsparciem zamierzamy objąć 265 osób zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne. Będą to w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:

 • bezrobotne do 25 roku życia, 
 • bezrobotne długotrwale,
 • bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotne powyżej 50 roku życia, 
 • bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego
 • bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia
 • bezrobotne niepełnosprawne,
 • bezrobotne zamieszkujące tereny wiejskie.

 

Planowane formy wsparcia na 2012 rok:

• Szkolenia indywidualne - dla 6 osób,
• Staże - dla 159 osób ,
• Prace interwencyjne - dla 20 osób,
• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - dla 80 osób.

Kwota przeznaczona na realizację projektu wynosi 2 881 038,40 zł.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego do 85 %.

Opracowane powyżej założenia obejmują trzeci rok realizacji projektu tj. od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Planowany okres wdrożenia projektu: od 01.01.2008 r. do 31.12.2013 r.Projekt "Lepsze Jutro III" w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL

Projekt "Lepsze Jutro III" jest realizowany na podstawie umowy podpisanej w dniu 08.07.2010r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie w sprawie dofinansowania projektu w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie".

Celem głównym jest wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie poprzez upowszechnianie usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego.

Grupą docelową projektu "Lepsze Jutro III" są pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu: 2 pośredników pracy I stopnia, 2 pośredników pracy, oraz 2 doradców zawodowych .

Kwota przeznaczona na realizację projektu wynosi 640 908,31 zł.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego do 85 %.

Projekt będzie wdrażany w okresie od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2013r.

artykuł nr 2

POKL

Pomoc finansowa z Funduszy Europejskich, z której Polska będzie korzystała w latach 2007-2013, będzie przyznawana w ramach poszczególnych programów pomocowych (tzw. programy operacyjne), które stanowią narzędzia realizacji Narodowej Strategii Spójności. Każdy z programów pomocowych określa, na jakie typy różnorodnych przedsięwzięć przewiduje się udzielanie wsparcia finansowego, a jednocześnie określa podmioty, które chciałyby ubiegać się o dotacje.


Podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji z Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z następujących programów pomocowych:
  • Program Infrastruktura i Środowisko
  • Program Kapitał Ludzki
  • Program Innowacyjna Gospodarka
  • Program Rozwój Polski Wschodniej
  • Program Pomoc Techniczna 2007-2013
  • Programy współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej 

Ponadto, poza ww. programami, każde polskie województwo posiada własny regionalny program rozwoju (tzw. regionalny program operacyjny), w ramach którego o dotację Unii Europejskiej mogą ubiegać się podmioty z danego województwa.

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu będzie aplikował przede wszystkim o dotację na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013


Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych, do których należą:
  • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
  • Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
  • Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce,
  • Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy,
  • Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa,
  • Wzrost spójności terytorialnej.


Program składa się z 10 Priorytetów:
 • I- Zatrudnienia i integracja społeczna,

 • II - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących,

 • III - Wysoka jakość systemu oświaty,

 • IV - Szkolnictwo wyższe i nauka,

 • V - Dobre rządzenie,

 • VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

 • VII - Promocja integracji społecznej, 

 • VIII - Regionalne kadry gospodarki,

 • IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 • X - Pomoc techniczna.

realizowanych zarówno na poziomie centralnym (I- V)  jak i regionalnym ( VI - IX). W ramach komponentu centralnego środki  przeznaczone są przede wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki komponentu regionalnego są w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i grup społecznych.


 

W ramach PO KL przewiduje się możliwość realizacji projektów w dwóch głównych trybach: systemowym i konkursowym. W trybie systemowym projekty są realizowane przez beneficjentów imiennie wskazanych w Programie lub dodatkowych dokumentach stanowiących jego uszczegółowienie. Natomiast w trybie konkursowym projekty będą mogły realizować wszystkie podmioty m.in.:
 • instytucje rynku pracy,

 • instytucje szkoleniowe,

 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,

 • przedsiębiorcy,

 • instytucje otoczenia biznesu,

 • organizacje pozarządowe,

 • instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego,

 • inne podmioty.