artykuł nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych powyżej 30000 euro na 2021 rok

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony na dostawę gazu płynnego propan-butan przeznaczonego do celów grzewczych do Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe na odbiór odpadów komunalnych z posesji Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach, Łaziska 15A, 26-505 Orońsko w 2021 roku

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę środków czystości dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2021 roku

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe na sukcesywna dostawę Wyrobów garmażeryjnych dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach w 2021 roku