artykuł nr 1

Zakres obowiązków i kompetencje

Imię i nazwisko: Dyrektor Poradni mgr Elżbieta Szymańska
Zawód: pedagog
Uprawnienia do prowadzenia: • oligofrenopedagog
• surdopedagog
Główne obszary działania diagnoza i terapia pedagogiczna dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym z deficytami rozwojowymi i trudnościami w nauce 
E-mail: szymanska.e@pppszydlowiec.pl

 

Imię i nazwisko: Beata Katarzyna Świercz
Zawód: neurologopeda, surdologopeda,
praca z dziećmi słabo słyszącymi, uszkodzenia neurologiczne, noworodkami, dziećmi wcześnie urodzonymi, z opóźnionym rozwojem mowy
Uprawnienia do prowadzenia: • diagnoza i terapia niepłynności mowy i jąkania dzieci i dorosłych
• terapia afazji u dzieci i dorosłych
• badanie przesiewowe słuchu – wiek od 6 r.ż.
• logorytmika dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, słabo słyszących, jąkających się
Główne obszary działania • diagnoza logopedyczna
• terapia logopedyczna zaburzeń mowy
• badania sondażowe mowy w przedszkolach i szkołach podstawowych
• badania słuchu
• poradnictwo indywidualne
• prelekcje i warsztaty dla nauczycieli i rodziców
E-mail: swiercz.b@pppszydlowiec.pl

 

Imię i nazwisko: Małgorzata Sobońska
Zawód: psycholog, doradca zawodowy
Uprawnienia do prowadzenia: • terapii dzieci z zaburzeniami lękowymi
• terapii dla dzieci z zaburzeniami w funkcjonowaniu emocjonalnym
• warsztatów dla rodzi
Główne obszary działania • doradztwa zawodowego
• diagnoza psychologiczna dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, trudnościami szkolnymi i wychowawczymi
• psychoedukacja dzieci, młodzieży
• poradnictwo indywidualne, wsparcie emocjonalne,
• orientacja zawodowa młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej;
• interwencja kryzysowa;
• prelekcje, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i rodziców
• udział w Zespołach Orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego
E-mail: sobonska.m@pppszydlowiec.pl

 

Imię i nazwisko: Anna Winiarska
Zawód: pedagog, oligofrenopedagog
Uprawnienia do prowadzenia: praca z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie - oligofrenopedagog
Główne obszary działania • diagnoza pedagogiczna
• terapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
• grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
• poradnictwo indywidualne
• udział w Zespołach Orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego
E-mail: winiarska.a@pppszydlowiec.pl

 

Imię i nazwisko: Iwona Buczek
Zawód: pedagog, tyflopedagog
Uprawnienia do prowadzenia: • diagnoza dzieci 5-cio letnich i 6-cio letnich oraz diagnoza gotowości szkolnej
• diagnoza poziomu gotowości do nauki w klasie I
• diagnoza dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
• diagnoza pedagogiczna dzieci z wadami wzroku, słabo widzących
Główne obszary działania • diagnoza pedagogiczna
• terapia pedagogiczna dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z deficytami rozwojowymi
E-mail: buczek.i@pppszydlowiec.pl

 

Imię i nazwisko: Laurencja Piasecka
Zawód: pedagog, terapeuta, edukator, mediator
Uprawnienia do prowadzenia: • terapia pedagogiczna
• terapia resocjalizacyjna (zaburzenia zachowania, emocji, niedostosowanie społeczne)
• realizator Programu ,,Porozumienie w Szkole”
• arteterapia I , II stopień
Główne obszary działania • diagnoza pedagogiczna
• terapia
• psychoedukacja dzieci, młodzieży, dorosłych
• poradnictwo indywidualne, wsparcie emocjonalne
• prelekcje i warsztaty dla nauczycieli, rodziców, uczniów
• interwencja kryzysowa
• udział w Zespołach Orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego
E-mail: piasecka.l@pppszydlowiec.pl

 

Imię i nazwisko: Dorota Kaleta – Szymkiewicz
Zawód: psycholog, logopeda
Uprawnienia do prowadzenia: • diagnoza psychologiczna, trudności w uczeniu się
• terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi
• kinezjologia edukacyjna P. Dennisona I i II stopnia
Główne obszary działania • diagnoza psychologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz trudnościami w uczeniu się
• porady psychologiczne, konsultacje dla rodziców i nauczycieli
• terapia indywidualna dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi
• zajęcia grupowe dla uczniów dyslektycznych
• udział w Zespołach Orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego
• prelekcje, warsztaty dla nauczycieli, rodziców i uczniów
E-mail: kaleta.d@pppszydlowiec.pl

 

Imię i nazwisko: Sylwia Wygonowska
Zawód: logopeda, ukończone studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami rozwojowymi oraz wspieranie ich rodzin
Uprawnienia do prowadzenia: • praca z dziećmi w różnym wieku w zależności od rodzaju zaburzenia,
• terapia afazji u dzieci
• wspomaganie rozwoju dzieci specjalnej troski i ich rodzin
• objęcie opieką terapeutyczną w ramach wczesnego wspomagania dzieci od 0 do 6 r.ż
Główne obszary działania • diagnoza logopedyczna
• terapia logopedyczna zaburzeń mowy
• badania sondażowe mowy w przedszkolach i szkołach podstawowych, poradnictwo indywidualne
• diagnozowanie potrzeb i możliwości dziecka i jego środowiska
• opracowywanie programów wczesnego wspomagania i podejmowanie skutecznych oddziaływań terapeutycznych w stosunku do małych dzieci i ich rodzin
E-mail: wygonowska.s@pppszydlowiec.pl

 

Imię i nazwisko: Justyna Jakubczyk
Zawód: pedagog, terapeuta, surdopedagog
Główne obszary działania • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci
• diagnoza pedagogiczna
• terapia pedagogiczna dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym z deficytami rozwojowymi i trudnościami w nauce
• terapia pedagogiczna z dziećmi przewlekle chorymi
E-mail: jakubczyk.j@pppszydlowiec.pl