artykuł nr 1

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu informuje, że:

Administratorem danych, w tym danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu mający siedzibę przy ul. Metalowej 7, 26-500 Szydłowiec, reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu.

Dla osób bezrobotnych lub poszukujących pracy:

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt e RODO dla celów realizacji zadania publicznego ujętego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r, poz.1065, z późn. zm.) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Odbiorcą danych osobowych są podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe związane z realizacją zadania publicznego będą przechowywane przez okres trwania rejestracji w Urzędzie jako osoby bezrobotnej/poszukującej pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rejestracją osoby bezrobotnej, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.

Osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikających z przepisów do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzaniu.

Osobie bezrobotnej lub poszukującej pracy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich

Dla pracodawców:

Dane, w tym dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt e RODO dla celów realizacji zadania publicznego ujętego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Odbiorcą danych osobowych są podmioty, którym Administrator przekazuje dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

Dane, w tym dane osobowe związane z realizacją form wsparcia dla pracodawców przechowywane są przez okres niezbędny do zakończenia danej formy wsparcia oraz przez okres przechowywania dokumentacji określony w odrębnych przepisach.

Pracodawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie wynikających z przepisów do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzaniu.

Pracodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych.


Inspektorem ochrony danych osobowych jest Radosław Kusaj, inspektor@cbi24.pl.