artykuł nr 1

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Zgodnie ze znowelizowaną(*) z dniem 29 grudnia 2011 r. ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 996), zwaną dalej "u.d.i.p.", została wdrożona dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 345 z 31.12.2003, str. 90). Do krajowego porządku prawnego został dodany nowy tryb i określone zasady dostępu do informacji publicznej - ponowne wykorzystywanie informacji publicznych.
 

I. Definicja

Przez ponowne wykorzystywanie informacji publicznych rozumie się  wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  informacji publicznej lub każdej jej części, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych oraz podmiotów, których organ zarządzający znajduje się pod nadzorem organu władzy publicznej lub innego podmiotu wykonującego zadanie publiczne, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny, publiczny cel wykorzystywania, dla którego została wytworzona.


II. Tryb udostępniania

1. Tryb bezwnioskowy

W przypadku informacji publicznych zamieszczonych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ( dalej „BIP”) Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu, (dalej „PUP”), zainteresowany pobiera je bez konieczności składania odrębnych wniosków.

2. Tryb wnioskowy

2.1  Złożenie wniosku wymagane jest w sytuacji, gdy:


a) informacja nie została w ogóle zamieszczona na stronie BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu, chyba że została rozpowszechniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo


b)  zainteresowany zamierza wykorzystywać informacje publiczne na warunkach  innych niż zostały dla nich określone.

2.2. Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji w rozporządzeniu z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2012 r., poz. 94). Do pobrania tutaj

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1579)

W przypadku braków formalnych we wniosku, PUP wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W razie nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

III. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej 

1. W  trybie bezwnioskowym
 
PUP udostępnia informację publiczną do ponownego wykorzystywania na stronie BIP.
Jeśli dla danej informacji publicznej udostępnianej w BIP nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

1) poinformowania o źródle i czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej od PUP,
2) w przypadku dalszego udostępniania informacji innym użytkownikom – jest obowiązany do zachowania pierwotnej formy pozyskanej informacji,
3) informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

2. W trybie wnioskowym

PUP określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.


3. Sposób ponownego wykorzystywania informacji publicznych spełniających  cechy utworu lub bazy danych


PUP zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 133) lub bazy danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 176, poz. 1238), do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniana utworów zależnych -  o ile nie narusza to przepisów cytowanych ustaw, z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.


4. Zakres odpowiedzialności PUP za przekazywane informacje

PUP nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
PUP nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące PUP.


IV. Rozpatrzenie wniosku 

1.  W wyniku rozpatrzenia wniosku PUP:

1) przekazuje informację w celu ponownego wykorzystywania bez ograniczenia warunkami (w przypadku posiadania informacji publicznej przez wnioskodawcę zawiadamia go o braku ograniczenia warunkami ponownego wykorzystywania)
albo
2)  przedstawia ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej nałożonych w związku z wnioskiem wymagającym poniesienia dodatkowych kosztów 
albo
3)  odmawia ponownego wykorzystywania informacji publicznej:
a) gdy dostęp do informacji publicznej został ustawowo ograniczony lub też
b) gdy ponowne wykorzystywanie informacji publicznej naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim;
PUP może także odmówić ponownego wykorzystywania informacji publicznej, gdy konsekwencją wykonania wniosku będzie konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

2. Opłata

1.  Jeżeli przygotowanie informacji publicznej udostępnianej na wniosek o ponowne wykorzystywanie tej informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, PUP może nałożyć opłatę.
2. Nakładając opłatę, uwzględnia się koszty przygotowania i przekazania informacji publicznej w określony we wniosku sposób i w określonej w nim formie oraz inne czynniki, brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 23c ust. 2 u.d.i.p., w szczególności:
a) koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia  wydruków i kserokopii oraz koszty elektronicznych nośników danych,
b) koszty dodatkowej pracy pracowników zaangażowanych przy przygotowaniu informacji,
c)   koszty przekazania informacji (np. koszty przesyłki) w sposób wskazany we wniosku.
3. Łączna wysokość opłaty nie przekroczy sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

3. Oferta

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej nałożonych w związku z wnioskiem wymagającym poniesienia dodatkowych kosztów stanowią ofertę w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 czerwca 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm. - dalej "k.c.").
W przypadku ich przyjęcia przez osobę zainteresowaną, dochodzi do zawarcia przez nią umowy cywilnoprawnej z PUP. Zastosowanie znajdą wówczas przepisy k.c. dotyczące zawierania umów przez ofertę i jej przyjęcie, w tym ofertę w postaci elektronicznej (art. 66 i nast. k.c.). W przypadku naruszenia warunków określonych w umowie zastosowanie znajdą ogólne zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej.
 
V. Termin załatwienia wniosku

Wniosek rozpatrywany jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 20 dni od jego otrzymania.
W sprawach szczególnie skomplikowanych można przedłużyć załatwienie sprawy o kolejnych 20 dni, po uprzednim powiadomieniu wnioskodawcy.

VI. Środki odwoławcze

1. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który składa się do Dyrektora PUP w terminie 14. dni od jej doręczenia.
W przypadku ponownej odmowy – przysługuje skarga do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, składana w ciągu 30.dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Dyrektora PUP.

2. W przypadku kwestionowania zaproponowanych w ofercie warunków ponownego wykorzystywania, a także wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej, przysługuje sprzeciw, który wnosi się do Dyrektora PUP w terminie 14. dni od dnia doręczenia oferty. PUP, w odpowiedzi na sprzeciw wydaje decyzję, w której rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej i/lub wysokości opłat.
Do decyzji stosuje się zasady określone w punkcie 1.
 
3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o udostępnienie informacji publicznej oraz o ponowne jej wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi. Skarga będzie rozpatrywana w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Informacje dodatkowe

W zakresie nie uregulowanym powyżej, zasady udostępniania informacji publicznej w celu ich ponownego wykorzystywania, szczegółowo określa Rozdział 2a u.d.i.p.

--------------------------
(*)  ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. 2012 r. poz. 473)