artykuł nr 1

Komunikat w sprawie wznowienia stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji na terenie Powiatu Szydłowieckiego

Informujemy, iż z dniem 10 sierpnia 2021 r. przywrócona zostanie bezpośrednia obsługa interesantów w  punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa i mediacji na terenie Powiatu Szydłowieckiego.

Zapisy na porady odbywają się:

telefonicznie pod nr: (48) 617-70-96 (od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30)

e-mail: npp@szydlowiecpowiat.pl

pod adresem: https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/szyd%C5%82owiecki

Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie wg poniższego harmonogramu:

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ul. Metalowa 7:

poniedziałek – od godz. 15.00 – 19.00

wtorek – od godz. 15.00 – 19.00

czwartek – od godz. 15.00 – 19.00

piątek – od godz. 15.00 – 19.00

w Urzędzie Gminy w Orońsku ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko:

w poniedziałek w godz. 8.00-12.00

w Urzędzie Gminy Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary:

środa w godz. 11.30 – 15.30

w Urzędzie Gminy Szydłowiec, ul. Kilińskiego 2, 26-500 Szydłowiec:

w czwartek w godz. 07.30 – 11.30 (poradnictwo obywatelskie)

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chlewiskach, ul. Czachowskiego 45:

w piątek w godz. 11.30 – 15.30.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności m.in. o zakładanie maseczek i dezynfekowanie rąk przy wejściu do punktu, a podczas porady zachowywanie odpowiedniego dystansu.

W dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnych porad telefonicznie.

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mają możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:

telefonicznie pod nr (48) 617-70-22

e-mail: npp@szydlowiecpowiat.pl

listownie wysyłając na adres: Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec

artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowej, do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie szydłowieckim w 2021 roku.

Ogłoszenie o naborze kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe na członków komisji konkursowej, do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie szydłowieckim  w 2021 roku. 
 

artykuł nr 3

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie szydłowieckim w 2021 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania publicznego z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie szydłowieckim w 2021 r.

artykuł nr 4

Starosta Szydłowiecki przypomina o możliwości skorzystania z darmowej porady prawnej adwokata, radcy prawnego oraz doradcy obywatelskiego.

Z uwagi na stan epidemii COVID-19 oraz zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości  Starosta Szydłowiecki informuje, że realizacja zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, a więc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail).

  • Kto ma prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r. poz. 875) wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 294).

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielenia bezpłatnej porady prawnej osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku dostępne są pod adresem: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14920,komunikat-w-zwiazku-z-opracowaniem-instrukcji.html

Na czas trwania epidemii zostały uproszczone procedury udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Przed uzyskaniem pomocy prawnej beneficjent nie musi składać pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna - przedsiębiorca nie składa oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Zapisy na porady odbywają się  pod numerem telefonu: 48 617-70-96 lub e-mail: npp@szydlowiecpowiat.pl od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Szydłowcu od godz. 7.30 do 15.30.

  • Kto udziela bezpłatnych porad?

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela adwokat lub radca prawny. Pomoc w zakresie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczona jest przez doradcę.

  • Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Zakres spraw objętych nieodpłatną pomocą prawną lub nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim dotyczy m.in. kwestii mieszkaniowych, zatrudnienia, opieki medycznej, świadczeń z pomocy społecznej, spraw rodzinnych, przestępstw czy wykroczeń. Osoby uprawnione mogą uzyskać pomoc dotyczącą dochodzenia alimentów czy zrzeczenia się spadku.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać informacje o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących danej osobie uprawnieniach oraz spoczywających na niej obowiązkach m.in. w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej może wskazać sposób rozwiązania problemu prawnego. Możliwe jest również sporządzenie projektu odpowiedniego pisma, z wyjątkiem pism w toczącym się postępowaniu przygotowawczym, sądowym i sądowoadministracyjnym. Osoba uprawniona do pomocy może uzyskać projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych czy ustanowienie pełnomocnika z urzędu, a także niezbędne informacje o kosztach postępowania. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje również mediację.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w szczególności obejmuje porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Ma na celu wsparcie danej osoby w samodzielnym rozwiązaniu jej problemu. Podobnie jak nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie obejmuje również mediację.

 

artykuł nr 5

Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

Nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerza krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz upraszcza procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii.

 

Objęcie nieodpłatną pomocą prawną i nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim jednoosobowych przedsiębiorców wynika z nowych wyzwań, przed którymi stoją najmniejsze firmy w trudnym okresie epidemii. Bezpłatna pomoc prawna pozwoli przedsiębiorcom podjąć właściwe decyzje w  nowych dla nich okolicznościach i oddali niebezpieczeństwo zawieszenia lub nawet zakończenia działalności.

I. Istotne zmiany po nowelizacji

Nieodpłatna pomoc prawna od 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

W czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza lokalem punktu, tj.  za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (e-mail, telefon).

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy w powyższy sposób beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna - przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o  niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Szczegółowe informację można uzyskać pod adresem:

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14917,komunikat-w-zwiazku-ze-zmiana-wzoru-oswiadczenia.html

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14920,komunikat-w-zwiazku-z-opracowaniem-instrukcji.html

II. Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej podczas stanu epidemii

Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość należy kontaktować się pod numerem telefonu (48) 617-70-96 lub pod adresem e-mail:npp@szydlowiecpowiat.pl