artykuł nr 1

Informacje

Komunikat w sprawie wznowienia stacjonarnej działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji na terenie Powiatu Szydłowieckiego

Informujemy, iż z dniem 10 sierpnia 2021 r. przywrócona zostanie bezpośrednia obsługa interesantów w  punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa i mediacji na terenie Powiatu Szydłowieckiego.

Zapisy na porady odbywają się:

telefonicznie pod nr: (48) 617-70-96 (od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30)

e-mail: npp@szydlowiecpowiat.pl

pod adresem: https://np.ms.gov.pl/mazowieckie/szyd%C5%82owiecki

 

Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie wg poniższego harmonogramu:

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu ul. Metalowa 7:

poniedziałek – od godz. 15.00 – 19.00

wtorek – od godz. 15.00 – 19.00

czwartek – od godz. 15.00 – 19.00

piątek – od godz. 15.00 – 19.00

w Urzędzie Gminy w Orońsku ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko:

w poniedziałek w godz. 8.00-12.00

w Urzędzie Gminy Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary:

środa w godz. 11.30 – 15.30

w Urzędzie Gminy Szydłowiec, ul. Kilińskiego 2, 26-500 Szydłowiec:

w czwartek w godz. 07.30 – 11.30 (poradnictwo obywatelskie)

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chlewiskach, ul. Czachowskiego 45:

w piątek w godz. 11.30 – 15.30.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności m.in. o zakładanie maseczek i dezynfekowanie rąk przy wejściu do punktu, a podczas porady zachowywanie odpowiedniego dystansu.

 

W dalszym ciągu istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnych porad telefonicznie.

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej/obywatelskiej?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

Zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym.

2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.

3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w  toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

4. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

Prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, przygotowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

prawo karne, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo podatkowe.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

-Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

-Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

-Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

-Przeprowadzenie mediacji;

Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego oraz zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mają możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:

telefonicznie pod nr (48) 617-70-22

e-mail: npp@szydlowiecpowiat.pl

listownie wysyłając na adres: Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec

 

Załączniki:
Klauzula informacyjna87 KB