artykuł nr 1

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zadania i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:
1) Wpływające do Rady skargi, wnioski i petycje Przewodniczący Rady kieruje do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, który nadaje im dalszy bieg.
2) Komisja rozpatruje wpływające do Rady skargi, wnioski i petycje oraz przygotowuje w tej sprawie opinię. Opinia zawiera krótki opis przedmiotu sprawy, stwierdzenie co do zasadności lub niezasadności skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały.
3) Przy rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji Komisja kieruje się zasadami legalności, obiektywizmu, rzetelności oraz wnikliwości.
4) Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji może zwrócić się do Starosty lub kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej o pisemne zajęcie stanowiska w sprawie będącej przedmiotem skargi, wniosku lub petycji. Na zajęcie stanowiska Starosta lub kierownik jednostki organizacyjnej ma 14 dni.
5) Przewodniczący Komisji w terminie 14 dni od wpływu do Komisji skargi, wniosku lub petycji przekazanych przez Przewodniczącego Rady Powiatu zwołuje posiedzenie celem rozpatrzenia.
6) W ciągu 30 dni od zwołania posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ustalenia w formie opinii lub stanowiska przekazuje się Przewodniczącemu Rady Powiatu, który wprowadza ten temat na najbliższą sesję.
7) W przypadku braku możliwości terminowego załatwienia skargi, wniosku lub petycji wnoszący zostaje poinformowany o przyczynie zwłoki, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
8) Jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji może zaprosić na jej posiedzenie podmioty, których dotyczy skarga, wniosek lub petycja.
9) Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podlega wyłączeniu z udziału w jej pracach, jeżeli przedmiot skargi, wniosku lub petycji może dotyczyć praw i obowiązków jego albo małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia.
10) O wyłączeniu członka z udziału w pracach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji decyduje Komisja.

Dostępne kategorie:
Skład osobowy
Plan pracy