artykuł nr 1

Zadania Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa obejmują sprawy:
1) edukacji publicznej,
2) kultury oraz ochrony zabytków,
3) kultury fizycznej i turystyki,
4) przeciwdziałania patologiom społecznym,
5) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Dostępne kategorie:
Skład osobowy
Plan pracy