artykuł nr 1

Zadania Komisji Rewizyjnej obejmują sprawy:
1) kontroli działalności Zarządu Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych,
2) wykonywania zadań zleconych przez Radę Powiatu w zakresie kontroli,
3) opiniowania wykonania budżetu i występowania z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia absolutorium.
Dostępne kategorie:
Skład osobowy
Plan pracy