artykuł nr 1

Przedmiot działania

   Rada powiatu, w drodze uchwały, może powoływać ze swojego grona, stałe i doraźne komisje do
określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
   Wyboru przewodniczącego komisji dokonuje Rada.
   Pracą komisji kieruje przewodniczący. Komisja może również powołać wiceprzewodniczącego
i sekretarza komisji.
   Radny zobowiązany jest do pracy w 1 komisji stałej.
   Radny może być członkiem więcej niż jednej komisji stałej, a przewodniczącym może być tylko
w jednej.
   Propozycje składu osobowego komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia przewodniczący
rady na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji.


Przedmiot działania:
1. Do zadań komisji stałych należy:
    1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwał rady powiatu,
    2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
    3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał rady,
    4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę, zarząd lub inne komisje,
    5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków mieszkańców powiatu, dotyczących działalności
        rady i zarządu,
2. Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radę. Rada może dokonywać
    zmian w zatwierdzonym planie.
3. Komisja jest obowiązana przedstawić radzie sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej raz
    w roku oraz w każdym czasie - na żądanie rady.

Jeżeli chcecie uzyskać więcej informacji na temat komisji stałych wybierzcie link podany poniżej.