artykuł nr 1

Do zadań i kompetencji Starosty należy w szczególności:
 • kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu,
 • reprezentowanie Powiatu,
 • podejmowanie czynności należących do kompetencji Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej chyba, że przepisy szczególne przewidują wydanie decyzji przez zarząd,
 • wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej powiatu,
 • występowanie do Rady Powiatu z wnioskami w sprawie wyboru Wicestarosty, Członków Zarządu oraz powołania Sekretarza i Skarbnika,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w odniesieniu do pracowników Starostwa,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, z wyłączeniem ich zatrudniania i zwalniania co należy do kompetencji Zarządu lub jest określone odrębnymi przepisami,
 • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Powiatu,
 • udzielanie pełnomocnictw procesowych,
 • organizowanie i kierowanie pracą Zarządu.