artykuł nr 1

Protokoły z Sesji Rady Powiatu

Tryb sporządzania i przyjmowania

Z przebiegu sesji rady powiatu sporządza się protokół.

Protokół z sesji rady powinien w szczególności zawierać:
1) określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia, imiona i nazwiska przewodniczącego rady i osoby sporządzającej protokół,
2) stwierdzenie prawomocności obrad,
3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
4) uchwalony porządek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty
zgłoszonych i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień,
6) przebieg głosowania i jego wyniki,
7) podpis przewodniczącego rady i osoby sporządzającej protokół.

Do protokołu dołącza się: listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski nie wygłoszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego rady.

Protokół z sesji rady powiatu wykłada się do publicznego wglądu na 7 dni przed terminem kolejnej sesji.

Protokół z poprzedniej sesji rady powiatu jest przyjmowany na następnej sesji. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone przez radnych nie później niż do rozpoczęcia sesji rady, na której następuje przyjęcie protokółu. Zgłoszone poprawki i uzupełnienia do protokółu przewodniczący rady przedstawia radzie i poddaje pod głosowanie.

Odpis protokółu sesji winien być w ciągu 14 dni po odbyciu sesji przekazany do zarządu powiatu. Wyciągi z protokółu zarząd powiatu przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym. Protokóły z sesji i teksty uchwalonych uchwał oraz wniosków, ewentualne zapisy dźwięko - wizyjne sesji przechowuje się w biurze rady powiatu.


Protokoły z sesji Rady Powiatu dostępne są do wglądu w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu w Biurze Rady Powiatu I piętro pokój Nr  102 w godzinach pracy urzędu.