artykuł nr 1

Sekretarz Powiatu

Funkcję Sekretarza Powiatu pełni - Teresa Milczarska

Sekretarz sprawuje nadzór nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego Starostwa oraz instrukcji kancelaryjnej. Zapewnia merytoryczną i techniczno-organizacyjną obsługę organów kolegialnych Powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez Starostę.

1. Sekretarz w szczególności:
1) sprawuje nadzór nad rozpatrywaniem skarg , wniosków oraz postulatów obywateli,
2) przygotowuje odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
3) zapewnia obsługę prawną Rady i Zarządu,
4) ustala procedury załatwiania spraw w komórkach organizacyjnych,
5) nadzoruje prowadzenie spraw związanych z naborem i szkoleniem pracowników Starostwa,
6) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny i czasu pracy pracowników Starostwa,
7) wyraża zgodę na udzielanie zwolnień z pracy w godzinach urzędowania Starostwa,

2. Ponadto Sekretarz:
1) sprawuje nadzór nad wykonywaniem uchwał Rady i Zarządu,
2) sprawuje nadzór nad wdrażaniem aktów prawnych pochodzących od państwowych organów władzy uchwałodawczej i wykonawczej,
3) sprawuje nadzór nad elektronicznym obiegiem dokumentów w Starostwie i przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej,
4) nadzoruje przygotowanie przez komórki organizacyjne materiałów związanych z udostępnieniem informacji publicznej,
5) koordynuje działania w zakresie bhp i ppoż,
6) koordynuje działania komórek organizacyjnych Starostwa,
7) sprawuje nadzór nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem obowiązujących regulaminów i zarządzeń Starosty,
8) sprawuje nadzór i koordynuje działania w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu.
3. Sekretarz wykonuje zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów władzy samorządowej oraz współdziała w tym zakresie z Krajowym Biurem Wyborczym-Delegaturą Wojewódzką w Radomiu oraz gminami z terenu Powiatu.
4. Nadzoruje sprawy związane z prowadzeniem informatyzacji Starostwa.
5. Nadzoruje przygotowywanie programów i przeprowadzanie obchodów świąt państwowych oraz uroczystości organizowanych przez Powiat.
6. Koordynuje i nadzoruje działania wszystkich komórek w zakresie planowania i wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji pracy Starostwa.
7. Nadzoruje przygotowywanie projektów uchwał Rady, Zarządu i zarządzeń Starosty oraz prowadzenie zbiorów aktów prawnych wydanych przez organy Powiatu.
8. Przygotowuje projekty wydatków związane z funkcjonowaniem Starostwa na kolejne lata budżetowe.
9. Przygotowuje wnioski dotyczące zmian w zatwierdzonym planie finansowym Starostwa.
10. Nadzoruje zakupy środków trwałych oraz gospodarowanie powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby Starostwa.
11. Opiniuje projekty zarządzeń i uchwał przygotowanych przez komórki organizacyjne Starostwa oraz innych dokumentów zleconych do zaopiniowania przez Starostę.
12. Nadzoruje sprawy związane z eksploatacją i wykorzystaniem samochodów służbowych Starostwa.
13. Nadzoruje prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w Starostwie.
14. Nadzoruje sprawy związane z pracą archiwum zakładowego.
15. Nadzoruje prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją, utrzymaniem i remontami budynków Starostwa.
16. Koordynuje prowadzenie ocen pracowników samorządowych Starostwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
17. Prowadzi kontrole wewnętrzne w szczególności:
1) wstępne, bieżące i kolejne kontrole dokumentów i postępowań dotyczących zamówień publicznych realizowanych przez komórki organizacyjne Starostwa,
2) wstępne, bieżące i kolejne kontrole dokumentów powstających w wyniku realizowania zadań przez komórki organizacyjne Starostwa.