artykuł nr 1

 


POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
I POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI
DLA POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO
 


 Celem programu jest analiza stanu obecnego środowiska naturalnego oraz stanu gospodarki odpadami w powiecie oraz określenie kierunków działań bieżących i długofalowych samorządu w zakresie ochrony środowiska.

 W powiatowym programie zdefiniowane zostały szczegółowo działania operacyjne w zakresie:
- podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców
- poprawy stanu środowiska
- rozwoju gospodarczego przyjaznego dla środowiska
- zwiększenia walorów przyrodniczych powiatu
- podejmowania działań w celu pozyskiwania środków zewnętrznych (UE, NFOŚiGW i środków budżetu państwa)
- rozwiązania docelowego problemu segregacji i utylizacji odpadów.
 
 Rada Powiatu w dniu 26 maja 2004 r. Uchwałą Nr XV/108/2004 przyjęła Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Szydłowieckiego.