artykuł nr 1

Załącznik do Uchwały Nr 3/IX/99
Zarządu Powiatu w Szydłowcu
z dnia 12 lutego 1999 r. (z póź. zm.)
(tekst jednolity)

Regulamin Organizacyjny
Zarządu Dróg Powiatowych w SzydłowcuRegulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu określa organizację, zasady funkcjonowania oraz zakres działalności Zarządu.


Rozdział I
Postanowienia ogólna

§1

Zarząd Dróg Powiatowych, zwany dalej „Zarządem” jest jednostką organizacyjną Powiatu Szydłowieckiego powołaną do wykonywania zadań Powiatu w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych.

§2

Siedzibą Zarządu jest miasto Szydłowiec.

§3

Zarząd używa pieczęci z napisem „Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu”.

§4

Zarząd funkcjonuje jako powiatowa jednostka budżetowa.

§5

Zarząd działa na podstawie:
1) uchwały Nr 16/IV/98 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu,
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578),
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.1014),
4) ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 i zm.).

§6

1.Bezpośredni nadzór nad Zarządem sprawuje Zarząd Powiatu w Szydłowcu.
2. W ramach sprawowanego nadzoru Zarządu Powiatu ma prawo:
1) żądania od Dyrektora Zarządu informacji i sprawozdań w zakresie wykonywanych zadań,
2) wejścia na teren Zarządu oraz wglądu do dokumentów i urządzeń,
3) dokonywania bieżących kontroli, w tym w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem,
4)dokonywania okresowych ocen działalności Zarządu.


Rozdział II
Przedmiot i zakres zadań i kompetencji Zarządu

§7

Do podstawowego zakresu działania Zarządu należą' w szczególności sprawy wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1885r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz.60 i zm.):
1) prowadzenie ewidencji dróg powiatowych i obiektów mostowych oraz gromadzenie danych techniczno – eksploatacyjnych i przechowywanie dokumentacji technicznej,
2) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
3) utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń inżynieryjnych związanych z drogą,
4) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchy,
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
7) koordynacja robót w pasie drogowym,
8) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
9) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
10) kierowanie zimowym utrzymaniem dróg (plany operacyjne, koordynacja zadań, informacja) i utrzymanie składowisk materiałów do zimowego utrzymania dróg,
11) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
12) wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
13) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego oraz gromadzenie danych o ruchu i zdarzeniach na drogach,
14) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,
15) współpraca z wydziałami Starostwa Powiatowego w Szydłowcu w zakresie działalności Zarządu,
16) współpraca z Wydziałem Finansowym przy opracowaniu projektów planów finansowych budowy, utrzymania i ochrony dróg i obiektów mostowych,
17) wnioskowanie - po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Powiatu w Szydłowcu - o dokonanie podziału lub scalenia nieruchomości w przypadku nabywania gruntów przeznaczonych pod pas drogowy,
18) oddawanie gruntów w pasie drogowym innym podmiotom gospodarczym w dzierżawę, najem albo używanie, po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Powiatu w Szydłowcu

§8

Zarząd ma prawo do:
1) wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg,
2) urządzenia czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy komunikacji na drodze,
3) ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych.


Rozdział III
Organizacja i zasady funkcjonowania Zarządu

§9

1. Zarządem kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu w Szydłowcu.
3. Dyrektor podlega zwierzchnictwu służbowemu Starosty Szydłowieckiego.
4. Dyrektor jest odpowiedzialny materialnie za całokształt gospodarki środkami w Zarządzie.

§10

1. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań Zarządu,
2) nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, przepisów bhp i p. poż.,
3) szkolenie pracowników z zakresu bhp i p. poż.,
4) zabezpieczanie mienia Zarządu,
5) organizowanie pracy pracowników,
6) ustalenie planów pracy Zarządu i zapewnienie ich realizacji,
7) informowanie Starosty Szydłowieckiego o stanie wykonania zadań oraz potrzebach związanych z funkcjonowaniem Zarządu,
8) reprezentowanie Zarządu na zewnątrz,
9) podpisywanie korespondencji w zakresie dotyczącym Zarządu,
10) organizowanie wyposażenia Zarządu w majątek,
11) współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Szydłowcu w zakresie działalności Zarządu.
2. Dyrektor jest służbowym przełożonym pracowników Zarządu:
1) zatrudnia i zwalnia pracowników (po uprzedniej konsultacji ze Starostą Szydłowieckim),
2) ustala pracownikom wynagrodzenia, awansuje ich i wymierza kary porządkowe,
3) dokonuje przydziału zadań dla pracowników i ustala szczegółowe zakresy ich czynności,
4) wydaje polecenia służbowe i kontroluje ich wykonanie.
3. Dyrektor wykonuje inna obowiązki zlecone mu przez starostę.

§11

1. Dyrektor realizuje zadania Zarządu przy pomocy:
1) stanowiska d/s administracyjno - biurowych,
2) brygady patrolowej, stanowiącej drogową służbę liniową, składającą się ze stanowisk związanych rodzajowo z zakresem przedmiotowym działania Zarządu,
3) stanowiska ds. ewidencji dróg i mostów i ochrony pasa drogowego.

2. Do zadań stanowiska d/s administracyjno - biurowych należy w szczególności:
1) prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
2) przygotowanie projektów pism wychodzących,
3) zaopatrzenie w materiały i sprzęt biurowy,
4) prowadzenie dokumentacji wewnętrznej Zarządu, w tym w zakresie spraw osobowych i listy obecności,
5) piecza nad pieczątkami Zarządu,
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

3. Do zadań drogowej służby liniowej należy w szczególności wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych, w tym:
1) utrzymanie przejezdności dróg,
2) systematyczne patrolowanie sieci drogowej,
3) wykonywanie prac interwencyjnych związanych z likwidacją zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu,
4) wykonywanie drobnych robót konserwacyjnych i porządkowych, zabezpieczających bezpieczeństwo ruchu, używalność obiektów i estetykę dróg,
5) wykonywanie drobnych robót zabezpieczających podczas awarii obiektów mostowych,
6) zabezpieczenie przeszkód oraz awarii dróg i obiektów mostowych w przypadku niemożności ich natychmiastowego usunięcia, poprzez ich oznakowanie,
7) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
8) prowadzenie robót przy zimowym utrzymaniu dróg,
9) współpraca z Policją,
10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

4. Do zadań stanowiska ds. ewidencji dróg i mostów i ochrony pasa drogowego należy w szczególności:
1) prowadzenie i aktualizacja ewidencji dróg i obiektów mostowych,
2) prowadzenie ewidencji przeglądów bieżących obiektów mostowych,
3) prowadzenie książki czynności i objazdów dróg,
4) zbieranie i gromadzenie danych o sieci drogowej,
5) koordynacja robót przy zimowym utrzymaniu dróg,
6) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Dyrektora Zarządu.


Rozdział IV
Majątek i gospodarka finansowa Zarządu

§12

Majątek Zarządu stanowią nieruchomości i ruchomości oraz fundusze i środki przydzielone z budżetu przez Radę Powiatu w Szydłowcu.

§13

1. Powiększenie majątku może nastąpić w szczególności poprzez zakup sprzętu i środków transportowych z budżetu Powiatu Szydłowieckiego.
2. Pomniejszenie majątku może nastąpić poprzez odpis:
1) w przypadku wyeksploatowania się sprzętu lub urządzenia w oparciu o protokół rzeczoznawcy,
2) uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu lub urządzenia w stopniu powodującym nieopłacalność remontu (opinia rzeczoznawcy),
3) w innych przypadkach określonych przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu.

§14

1. Dyrektor Zarządu składa oświadczenie w sprawach majątkowych w imieniu Zarządu oraz podpisuje umowy i zobowiązania wobec osób trzecich, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Dyrektor Zarządu może zaciągać zobowiązania finansowe do wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych) jednorazowo, a kwoty wyższe wymagają uprzedniej pisemnej zgody (upoważnienia) Zarządu Powiatu w Szydłowcu.
3. Czynności prawne mogące spowodować powstawanie zobowiązań finansowych dla Zarządu wymagają kontrasygnaty Skarbnika Powiatu w Szydłowcu.

§15

1. Podstawę gospodarki finansowej Zarządu stanowi plan rzeczowo - finansowy, opracowany na każdy rok budżetowy.
2. Obsługę finansową i kasową Zarządu prowadzi Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.


Rozdział V
Postanowienia końcowe

1. Zmiana Regulaminu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
2. Decyzje o przekształceniu, likwidacji Zarządu podejmuje Rada Powiatu w Szydłowcu.
3. Rada Powiatu w Szydłowcu decyduje o przeznaczeniu mienia Zarządu w razie jego likwidacji.