artykuł nr 1

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"

Adres: 26-505 Orońsko, Łaziska 15A
Telefon: 0 48 618 44 37
Fax: 0 48 618 44 34
E-mail: laziska@dps.pl
WWW: www.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/dps


Dyrektor: Andrzej Mularczyk

 

Podstawa Prawna

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach jest jednostką organizacyjną powiatu szydłowieckiego nie posiadającą osobowości prawnej. Funkcjonuje na podstawie:

1. Ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity z 1998r. Dz. U. Nr 64, poz. 414 z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2000 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 82, poz. 929).

3. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późniejszymi zmianami) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

4. Zarządzenia Wojewody Radomskiego Nr 192 z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach.

5. Statutu Powiatu Szydłowieckiego – stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 7/III/98 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 10 grudnia 1998 r.

6. Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach, gm. Orońsko, powiat szydłowiecki, woj. mazowieckie nadanego Uchwałą Nr 70/96/2001 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 13.11.2001 r.

7. Uchwały Nr 93/111/2002 Zarządu Powiatu w Szydłowcu z dnia 11.07.2002 r.

8. Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity z 1997 roku Dz. U. Nr 142, poz. 950 z późniejszymi zmianami).

9. Innych przepisów regulujących zasady organizacji i funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz przepisów prawa budżetowego dotyczącego gospodarki finansowej w jednostkach budżetowych.

10. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 9013/42/18/2002 z dnia 05.08.2002 r. w sprawie wydania zezwolenia warunkowego na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach dla osób przewlekle somatycznie chorych i wpisanie DPS „DK” do Rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego.

Mienie Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" jest własnością Powiatu Szydłowieckiego w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta", które zostało przekazane protokołem zdawczo - odbiorczym w dniu 29.12.1999 r. (podstawa prawna: art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - Dz. U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014).
Stan i wartość majątku przekazanego ustalono na dzień 01.01.1999 r.

Majątek przejęli: Starosta Szydłowiecki mgr inż. Roman Woźniak i Wicestarosta mgr Roman Środa.
Majątek przekazał Dyrektor DPS „DK” inż. Andrzej Mularczyk.

Dla nieruchomości ustalona jest księga wieczysta nr 70461. Księgę prowadzi Sąd Rejonowy w Radomiu Wydział Ksiąg Wieczystych.