artykuł nr 1

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szydłowcu

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
W SZYDŁOWCU

ul. Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec
tel. 48 362 13 00
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - mgr inż. Tadeusz Gruszczyński

www: pinbszydlowiec.pl

 


  Z dniem 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy ustrojowej państwa, na mocy art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) na poziomie powiatowym utworzony został organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
  Jest to organ administracji rządowej włączony do powiatowej administracji zespolonej. Określone ustawą Prawo budowlane zadania merytoryczne realizuje on przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, którego jest kierownikiem, w rozumieniu przepisów prawa pracy.
  Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jako organu I instancji należą zadania i kompetencje wymienione w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.).
  Organem odwoławczym od decyzji wydanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie.
  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest również organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydawanych w zakresie swojej właściwości decyzji i postanowień.