artykuł nr 1

Uchwała zmieniająca Nr XXV/183/2013
Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 24 września 2013 r.
 

S T A T U T
Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
w Łaziskach 15a gm. Orońsko

 

R o z d z i a ł I - Postanowienia ogólne

§ 1


1. Z dniem wejścia w życie przepisów wprowadzających reformę administracji kraju tj. 1 stycznia 1999r. - art. 147 ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 668 z późn. zm.) Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach, stał się powiatową jednostką organizacyjną.
2. Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” zwany dalej „Domem” jest wpisany do Rejestru Domu Pomocy Społecznej Województwa Mazowieckiego pod pozycją Nr 42.

§ 2


Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną i budżetową powiatu.

§ 3


Dom prowadzi działalność na podstawie i w granicach obowiązujących aktów prawnych.

§ 4


Siedziba Domu mieści się w Łaziskach 15a, gm. Orońsko, powiat szydłowiecki.

§ 5


Dom jest placówką o zasięgu ponadgminnym.

R o z d z i a ł II – Cel i zadania Domu

§ 6


Dom jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla 80 osób obojga płci, w tym dla 45 osób w podeszłym wieku i 35 osób przewlekle somatycznie chorych w wieku od 18 lat.

§ 7


Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę, świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające (terapeutyczne, społeczne i religijne) z uwzględnieniem zasad określonych w standardzie podstawowych usług.

§ 8


Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.

§ 9


Dom działa także na rzecz społeczności, poza mieszkańcami Domu świadcząc usługi odpłatne wg cennika, opracowanego przez dyrektora w zakresie usług:
1. rehabilitacyjnych
2. żywieniowych
3. noclegowych (pokój gościnny)
4. innych

§ 10


Dom współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, Ośrodkami Pomocy Społecznej, Prokuraturą, Sądem Rodzinnym i Opiekuńczym, Organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji swoich zadań.

§ 11


1. Strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres zadań „Domu” określa regulamin organizacyjny opracowany przez dyrektora i przyjęty przez zarząd powiatu.

§ 12


1. Domem kieruje Dyrektor, przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego księgowego, kierowników działów i samodzielnych stanowisk pracy.
2. Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności kadry kierowniczej Domu ustala Dyrektor.

R o z d z i a ł III – Gospodarka finansowa Domu

§ 13


Podstawą gospodarki finansowej Domu, jest plan dochodów i wydatków zwany Planem finansowym DPS „DK” w Łaziskach.

§ 14


Kontrolę prawidłowości rozliczeń Domu z budżetem powiatu prowadzi Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

R o z d z i a ł IV - Mienie Domu

§ 15


1. Mienie Domu jest mieniem Powiatu Szydłowieckiego, do którego stosuje się postanowienia ustawy o samorządzie powiatowym.
2. Dom gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

R o z d z i a ł V - Postanowienia końcowe

§ 16


Dyrektor Domu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.

§ 17


Zmian w statucie dokonuje Rada Powiatu w Szydłowcu w formie uchwały.