artykuł nr 1

STATUT

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SZYDŁOWCU


I. Przepisy ogólne

§1

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu zwany dalej SP ZZOZ działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o Zakładach Opieki Zdrowotnej (D.U. z dnia 14.10.1991 r. Nr 91 póz. 408 z późniejszymi zmianami).
2. Zarządzenia Nr 104/97 Wojewody Radomskiego z dnia l września 1997r. o przekształceniu w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.
3. Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu.
4. Innych obowiązujących aktów prawnych.

§2

Podmiotem założycielskim Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej jest Powiat Szydłowiecki.

§3

SP ZZOZ w Szydłowcu jest Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej posiadającym osobowość prawną.

§4

Siedzibą SP ZZOZ w Szydłowcu jest Miasto Szydłowiec.

§5

Celem SP ZZOZ w Szydłowcu jest zapewnienie ludności opieki zdrowotnej.

§6

Zadaniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu jest:
1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w sposób nie naruszający zasad wyboru lekarza lub zakładu opieki zdrowotnej oraz obowiązku natychmiastowego udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia.
2. Zapobieganie powstawaniu chorób i urazów.
3. Szerzenie oświaty zdrowotnej.
4. Kształcenie osób posiadających zawody medyczne w miarę posiadanych możliwości.

§7

1. Obszarem działania SP ZZOZ w Szydłowcu stanowiącym jednocześnie obwód zapobiegawczo - leczniczy jest rejon administracyjny Miasta i Gminy Szydłowiec oraz Gminy Chlewiska.
2. W zakresie opieki specjalistycznej i doraźnej obszar działania SP ZZOZ zwiększa się o Gminy: Wierzbica, Orońsko, Mirów i Jastrząb.

§8

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów - nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.

§9

1. SP ZZOZ w Szydłowcu udziela świadczeń zdrowotnych, którymi w rozumieniu ustawy są
postępowania wykonywane zawodowo, służące zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia z wyjątkiem świadczenia usług stomatologicznych.

2. Zakres i rodzaj udzielanych przez SP ZZOZ w Szydłowcu świadczeń obejmuje w szczególności:
a) badanie i poradę lekarską,
b) działania diagnostyczne i analityki medycznej,
c) leczenie,
d) szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze,
e) pielęgnację chorych,
f) rehabilitację leczniczą,
g) opiekę nad kobietą ciężarną, jej porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,
h) badanie i terapię psychologiczną,
i) udzielanie bezpłatnej pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub nagle zachorowały,
j) czynności z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego,
k) pielęgnację i opiekę nad niepełnosprawnymi,
1) orzekanie o stanie zdrowia,
ł) prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-wychowawczej,
m) prowadzenie transportu medycznego,
n) prowadzenie opieki całodobowej obejmującej świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia.

3. SP ZZOZ prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń w sposób
określony w odrębnych przepisach - farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego.


II. Zarządzanie
Samodzielnym Publicznym
Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Szydłowcu

§10

1. Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu zarządza Dyrektor, odpowiedzialny za jego działalność.
2. Dyrektor kieruje działalnością Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektor jest przełożonym pracowników SP ZZOZ.
4. Dyrektor z zastrzeżeniem art. 47 Ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.
5. Dyrektor kieruje SP ZZOZ przy pomocy:
a) Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych,
b) Głównego Księgowego,
c) Kierowników Jednostek Organizacyjnych,
d) Kierownika Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego.
6.Umowę o zarządzanie z Dyrektorem SP ZZOZ wyłonionym w drodze konkursu lub powołania przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu, zawiera Zarząd Powiatu w Szydłowcu na podstawie powołania, umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

§11

W skład Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej wchodzą:
l. Dział Opieki Zdrowotnej:
a) Przychodnia Rejonowa w Szydłowcu,
b) Przychodnia Specjalistyczna w Szydłowcu obejmuje następujące Poradnie Specjalistyczne:
- Chirurgia Ogólna
- Cukrzycowa
- Chorób Płuc
- Kardiologiczna
- Neurologiczna
- Okulistyczna
- Onkologiczna
- Otolaryngologiczna
- Rehabilitacyjna
- Dermatologiczna
- Urazowo-Ortopedyczna
- Uzależnień od Alkoholu
- Zdrowia Publicznego
- Reumatologiczna
- Ginekologiczno – Położnicza
- Endokrynologiczna
- Preluksacyjna
c) Gminny Ośrodek Zdrowia w Chlewiskach,
d) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Majdowie,
e) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wysokiej,
f) Punkt Lekarski w Ostałówku,
g) Punkt Lekarski w Stefankowie,
h) Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szydłowcu; Pogotowie i Pomoc doraźna oraz Ambulatorium Chirurgiczne z Podstacją w Wierzbicy z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych udzielanych stacjonarnie,
i) Laboratorium Analityczne,
j) Pracownia RTG,
k) Pracownia Rehabilitacyjna,
l) Pracownia Spirografii,
ł) Pracownia EEG,
m) Pracownia USG,
n) Ośrodek Lekarza Rodzinnego.

2.Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

3. Administracja .
a) Z - ca Dyrektora ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych,
b) Główny Księgowy,
c) Dział Ekonomiczno - Finansowy,
d) Sekcja Służb Pracowniczych,
e) Sekcja Analiz, Statystyki Medycznej i Rejestr Usług Medycznych,
f) Radca Prawny,
g) Dział Inwestycyjno – Gospodarczy i Transportu Medycznego
h) Samodzielne stanowisko Inspektora o.c., BHP, p/poż.,
i) Inspektor ds. Gospodarki Lekiem,
j) Społeczny Inspektor Pracy
k) Asystent ds. promocji i marketingu
l) Kierownik Działu Inwestycyjni – Gospodarczego i Transportu Medycznego
ł) Kierownik Sekcji Analiz, Statystyki i Rejestru Usług Medycznych
m) Kierownik Sekcji Służb Pracowniczych.


III. Rada Społeczna

§12

1. W SP ZZOZ działa Rada Społeczna powoływana i odwoływana przez Radę Powiatu
w Szydłowcu.
2. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym organu założycielskiego oraz
organem doradczym Dyrektora SP ZZOZ.
3. Rada Społeczna składa się z 10 osób. Członkiem Rady nie może być pracownik SP ZZOZ.
4. Członkowi Rady Społecznej przysługuje zwolnienie z wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy na czas uczestnictwa w posiedzeniach Rady.
5. Za udział w posiedzeniach Rady Społecznej jej członkom przysługuje od podmiotu założycielskiego SP ZZOZ, rekompensata w wysokości utraconych zarobków, jeżeli z powodu uczestnictwa w posiedzeniu Rady pracodawca nie udzielił członkowi na ten czas zwolnienia z wykonywania obowiązków pracowniczych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

6. W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) jako przewodniczący: przewodniczący Zarządu Powiatu w Szydłowcu lub osoba przez niego wyznaczona,
2) jako członkowie:
a) przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego,
b) przedstawiciele wybrani przez Radę Powiatu w Szydłowcu.
7. Kadencja Rady Społecznej trwa 3 lata.
8. Członkostwo w Radzie Społecznej ustaje w przypadku:
1) odwołania przez Radę Powiatu w Szydłowcu,
2) zrzeczenia się członkostwa,
3) śmierci członka.
9. Kadencja członka Rady Społecznej powołanego na miejsce członka Rady, którego członkostwo ustało w sytuacji określonej w ust. 8, upływa z końcem kadencji całej Rady.

10. Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawienie Radzie Powiatu w Szydłowcu opinii w sprawach związanych z przekształceniem lub likwidacją SP ZZOZ, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności.
2) przedstawienie Zarządowi Powiatu w Szydłowcu opinii w sprawach:
a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
c) przyznawania Dyrektorowi SP ZZOZ nagród,
d) rozwiązywania umów o zarządzanie SP ZZOZ z Dyrektorem Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.
3) przedstawienie Dyrektorowi SP ZZOZ wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego i inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku.
4) uchwalenie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia Radzie Powiatu w Szydłowcu.
5) zatwierdzanie regulaminu porządkowego SP ZZOZ określającego prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w SP ZZOZ.
6) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń SP ZZOZ z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
7) przedstawienie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności w imieniu, którego Rada Społeczna wykonuje swoje zadania.
8) uchwalenie Statutu SP ZZOZ i jego zmian oraz przedkładanie zmian do zatwierdzenia Radzie Powiatu w Szydłowcu.
9) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej i Statucie.
10) Regulamin organizacyjny Rady Społecznej przy SP ZZOZ określa tryb pracy Rady, sposób zwoływania posiedzeń i obradowania oraz tryb podejmowania uchwał.
11) Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi SP ZZOZ przysługuje odwołanie do podmiotu założycielskiego.IV. Gospodarka finansowa

§13

1. Gospodarka finansowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu prowadzona jest w formie samodzielnego zakładu publicznego.
2. Podstawą gospodarki SP ZZOZ jest plan finansowy, ustalany przez Dyrektora zakładu.
3. Koszty działalności i zobowiązania SP ZZOZ pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów.
4. SP ZZOZ może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych w szczególności na zlecenie:
a) organu który -utworzył zakład lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,
b) osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,
c) instytucji ubezpieczeniowych,
d) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,
e) innych zakładów opieki zdrowotnej,
f) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenie nie przysługujące w ramach ubezpieczenia.
2) na realizację zadań i programów zdrowotnych,
3) z prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie:
a) wynajmu pomieszczeń na działalność medyczną i pozamedyczną,
b) dzierżawy gruntów SP ZZOZ na działalność medyczną i niemedyczną,
c) innej działalności gospodarczej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach szczegółowych dotyczących samorządowych jednostek organizacyjnych i innych.
4) z darowizn, spadków oraz ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego z zastrzeżeniem wynikającym z art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
5. Przekazanie środków publicznych do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz sposób kontroli ich wydawania będzie odbywać się na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. nr 91 póz. 408, z późniejszymi zmianami).
6. SP ZZOZ może otrzymywać z budżetu Powiatu Szydłowieckiego dotację na:
1) realizację zadań w zakresie zapobiegania, chorobom i urazom lub innych programów
zdrowotnych oraz promocję zdrowia,
2) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
3) inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego,
4) cele szczególne przyznawane na podstawie odrębnych przepisów,
5) na realizację dodatkowych zadań nałożonych przez podmiot założycielski, związanych z potrzebami systemu opieki zdrowotnej, klęską żywiołową lub z wykonaniem zobowiązań międzynarodowych.

§14

1. Mienie SP ZZOZ obejmuje własność i inne prawa majątkowe, wydzielone z mienia komunalnego.
2. Wartość majątku SP ZZOZ określają:
- fundusz założycielski,
- fundusz zakładu.
3. Fundusz założycielski SP ZZOZ stanowi wartość wydzielonego Zakładowi mienia komunalnego.
4. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.
5. Fundusz założycielski zwiększają przekazane z budżetu powiatu dotacje na inwestycje i zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury, dotacje z budżetów gmin na cele rozwojowe zakładu oraz dary mające charakter majątku trwałego lub przeznaczone na cele rozwojowe.
6. Fundusz zakładu zwiększa się o:
- zyski bilansowe,
- amortyzację majątku trwałego,
- dotacje - środki z innych źródeł,
- kwoty zwiększenia wartości majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego przekształcenia tego majątku,
7. Fundusz zakładu zmniejsza się o:
- straty bilansowe,
- umorzenie majątku trwałego,
- kwoty zmniejszenia wartości majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tego majątku.
8. Do amortyzacji majątku trwałego stosuje się zasady określone w odrębnych przepisach.

§15

1. .Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej samodzielnie decyduje o podziale zysku, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.
2. SP ZZOZ pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.
3. Ujemny wynik finansowy SP ZZOZ nie może być podstawą do zaprzestania działalności, jeżeli dalsze istnienie SP ZZOZ uzasadnione jest celami i zadaniami do których realizacji został utworzony a których nie może przejąć inny zakład w sposób zapewniający nieprzerwane sprawowanie opieki zdrowotnej nad ludnością.
4. Jeżeli ujemny wynik finansowy SP ZZOZ nie może być pokryty w sposób określony w ust. 2 " Rada Powiatu w Szydłowcu podejmuje uchwałę o zmianie formy gospodarki finansowej Zakładu lub o jego likwidacji.
5. Podmiot założycielski z uwzględnieniem ust. 3 pokrywa ujemny wynik finansowy SP ZZOZ i może określić formę dalszego finansowania Zakładu na zasadach określonych w art. 35 c ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki- zdrowotnej (Dz. U. nr 91 póz. 408 z późn. zm. ).
6. Zobowiązania i należności SP ZZOZ w przypadku jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Powiatu Szydłowieckiego.
7. Dyrektor SP ZZOZ w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi ustala regulamin wynagradzania pracowników SP ZZOZ.

§16

1. SP ZZOZ prowadzi rachunkowość na zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Roczny bilans SP ZZOZ podlega weryfikacji sprawdzającej jego rzetelność i prawidłowość.
3. Sposób i tryb weryfikacji rocznego bilansu zakładu określaj ą odrębne przepisy.


V. Postanowienia końcowe

§17

1. Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w Szydłowcu.
2. Zmiany Statutu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia