artykuł nr 1

Informacje dotyczące oświadczeń o stanie majątkowym

Informacje dotyczące oświadczeń o stanie majątkowym

 

Podstawy prawne

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2019).
 

Osoby składające oświadczenia o stanie majątkowym

Do złożenia oświadczenia majątkowego Wojewodzie Mazowieckiemu zobowiązani są:

 • przewodniczący rady powiatu, starosta.

Do złożenia oświadczenia majątkowego Przewodniczącemu Rady Powiatu zobowiązani są:

 • radni.

Do złożenia oświadczenia majątkowego Staroście zobowiązani są:

 • członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty.
   

Terminy składania oświadczeń o stanie majątkowym

Pierwsze oświadczenie w terminie 30 dni od dnia:

 • złożenia ślubowania,
 • wyboru/powołania na stanowisko/zatrudnienia.

Kolejne oświadczenia:

 • co roku do dnia 30 kwietnia, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Ostatnie oświadczenie:

 • na dwa miesiące przed upływem kadencji,
 • w dniu odwołania ze stanowiska/w dniu rozwiązania umowy o pracę.
   

Do pierwszego oświadczenia majątkowego starosta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli działalność prowadzili przed dniem wyboru, powołania lub zatrudnienia, zaś radny, jeżeli działalność prowadził z wykorzystaniem mienia powiatu.

Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z kopią zeznania (PIT) o wysokości osiągniętego dochodu w danym roku podatkowym (osoby, które nie podlegają indywidualnemu rozliczeniu się z urzędem skarbowym, np. emeryci rozliczani przez ZUS, rolnicy, bezrobotni nie osiągający dochodów, dokonują na pierwszej stronie, w lewym górnym rogu składanego oświadczenia majątkowego, stosownej adnotacji odnośnie właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu skarbowego).
 

Wypełnione oświadczenia majątkowe należy przesłać pocztą w zaklejonej kopercie na adres:

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
Plac Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydłowiec
z dopiskiem „Oświadczenie majątkowe”,

lub złożyć osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oświadczenie majątkowe” w:
Kancelarii Starosty, pok. Nr 101.
 

Jeżeli określone w ustawach samorządowych terminy na złożenie oświadczenia majątkowego (w zależności od pełnionej funkcji - 30 dni od dnia ślubowania, powołania, zatrudnienia) nie zostaną dotrzymane, Przewodniczący Rady Powiatu, Starosta w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu, wzywa daną osobę do niezwłocznego złożenia oświadczenia, wyznaczając dodatkowy 14-dniowy termin, który liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.

Niezłożenie oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu skutkuje:

 • radny - wygaśnięcie mandatu; odwołanie w drodze uchwały rady powiatu w terminie miesiąca od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia,
 • członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca, i członek organu zarządzający powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty - utrata wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno być złożone oświadczenie do dnia jego złożenia (w przypadku, gdy oświadczenie zostanie złożone z przekroczeniem terminu); odwołanie albo rozwiązanie umowy o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

Oświadczenia majątkowe za 2017 r.

Oświadczenia majątkowe za 2018 r.

Oświadczenia majątkowe za 2019 r.

Oświadczenia majątkowe za 2020 r.

Oświadczenia majątkowe za 2021 r.

Oświadczenia majątkowe za 2022 r.