artykuł nr 1

Archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

Archiwum zakładowe wchodzi w skład Wydziału Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego. Zasób archiwalny zakładowego archiwum obejmuje materiały archiwalne powstałe w wyniku działania Starostwa Powiatowego oraz odziedziczone po byłym Urzędzie Rejonowym w Szydłowcu.

Archiwum zakładowe obejmuje materiały:
1) kategorię dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne, oznaczoną symbolem „A”,
2) kategorię dokumentacji niearchiwalnej, oznaczoną symbolem „B” z tym, że:
- symbolem „B” z dodaniem cyfr arabskich oznacza się dokumentację niearchiwalną o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega brakowaniu; okres przechowywania liczy się w pełnych latach kalendarzowych, poczynając od 1 stycznia roku następnego po utracie przez dokumentację praktycznego znaczenia,
- symbolem „Bc” oznacza się dokumentację niearchiwalną posiadającą krótkotrwałe znaczenie praktyczne, która po pełnym jej wykorzystaniu jest przekazywana na makulaturę,
- symbolem „BE” oznacza się dokumentację, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega ekspertyzie ze względu na jej charakter, treść i znaczenie. Ekspertyzę przeprowadza Archiwum Państwowe w Radomiu.

W archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przechowuje się:
- dokumenty archiwalne i niearchiwalne po byłym Urzędzie Rejonowym – akta kategorii „A” do momentu odbioru przez Archiwum Państwowe w Radomiu obejmujące okres od 1990 r. do 1998 r. oraz akta kategorii „B” do momentu brakowania,
- zbiór dokumentacji kategorii „A” i „B” Starostwa Powiatowego wytworzony po 1999 r.

Archiwum zakładowe udostępnia zgromadzone zbiory archiwalne na następujących
zasadach:

1. Archiwum zakładowe udostępnia dokumentację kategorii „A” i „B” dla celów służbowych i naukowo – badawczych.
2. Udostępnianie dokumentacji dla celów służbowych odbywa się w archiwum zakładowym w obecności pracownika archiwum.
3. Poszukiwania dokumentacji w archiwum zakładowym przeprowadza wyłącznie pracownik tego archiwum.
4. Udostępnianie dokumentacji dla celów naukowo – badawczych poza teren archiwum odbywa się po uzyskaniu zgody Starosty Szydłowieckiego.
5. Korzystający z akt ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnione akta i za ich zwrot w wyznaczonym terminie.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 171, poz. 1396 z późn. zm.).
2. Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1375).
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz.U. Nr 160, poz. 1074 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego
26-500 Szydłowiec Pl. M. Konopniciej 7, tel. (48) 617 70 00 wew. 22 - osoba odpowiedzialna – Monika Półtorak.