artykuł nr 1

STATUT
Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu


I. Postanowienia ogólne.

§ 1


1. Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. Nr 204, poz.2086 z 2004r. z późniejszymi zmianami ).
2. Ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej- w związku z reformą ustrojowa państwa ( Dz.U. nr 106, poz.668 z 1998r.)
3. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz.1592 z 2001r. z późniejszymi zmianami ).
4. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, poz. 2014 z 2005r.)/
5. Uchwały nr 16/IV/98 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 1998r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych.

§ 2

1. Zarząd Dróg jest budżetową jednostką organizacyjną, w ramach powiatowej administracji zespolonej Powiatu Szydłowieckiego.
2. Zarząd Dróg pełni z upoważnienia Zarządu Powiatu funkcję zarządcy drogami w odniesieniu do dróg powiatowych w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych.
3. Siedzibą Zarządu Dróg jest miasto Szydłowiec.
4. Terenem działania Zarządu dróg jest Powiat Szydłowiecki obejmujący :
- miasto i gminę Szydłowiec
- gminę Chlewiska
- gminę Jastrząb
- gminę Mirów
- gminę Orońsko

II. Zadania Zarządu Dróg

§ 3

Do zadań Zarządu Drogi należy wykonywanie obowiązku zarządcy dróg w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą o drogach publicznych, a w szczególności :

1. Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
2. Opracowanie projektów planów finansowych budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów inżynierskich,
3. Pełnienie funkcji inwestora,
4. Utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
7. Koordynacja robót w pasie drogowym,
8. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
9. Prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
10. Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywania ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
11. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
12. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
13. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
14. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogących powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
15. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
16. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
17. Utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów
18. Nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
19. Nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt.18 na potrzeby zarządzania drogami, i gospodarowania nimi w ramach posiadanego do nich prawa,
20. Wykonywanie innych zadań ciążących na organie zarządzającym drogami publicznymi, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 4

Zarząd Dróg ma prawo do :
1. Wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg,
2. Urządzenia czasowego przejazdy przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze,
3. Ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych.

III. Organizacja Zarządu Dróg

§ 5

1. Zarządem Dróg kieruje Dyrektor.
2. Bezpośrednim przełożonym Dyrektora Zarządu Dróg jest Starosta Powiatu Szydłowieckiego.
3. Dyrektor organizuje i odpowiada za całość działalności jednostki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
4. Dyrektora Zarządu Dróg zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu stosowną uchwałą.
5. Dyrektor Zarządu Dróg uprawniony jest do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z zakresem działania kierowanej jednostki w ramach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu.
6. W sprawach z zakresu administracji samorządowej Dyrektor Zarządu Dróg wydaje decyzje administracyjne na mocy upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu.
7. Dyrektor jest upoważniony do reprezentowania Zarządu Powiatu na zewnątrz zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami.
8. Dyrektor Zarządu Dróg jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy i wykonuje wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników Zarządu Dróg.

§ 6

Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Zarządu Dróg określa Regulamin Organizacyjny jednostki uchwalony przez Zarząd Powiatu na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg.

IV. Zasady gospodarki finansowej

§ 7

1. Zarząd Dróg jako budżetowa jednostka organizacyjna, finansowana jest przez budżet Powiatu Szydłowieckiego.
2. Zarząd Dróg prowadzi swoją działalność na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu rocznego planu finansowego.
3. Zarząd Dróg prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych oraz według klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, obowiązujących w jednostkach budżetowych.
4. Gospodarowanie powierzonym mieniem i przydzielonymi środkami finansowymi przez Dyrektora Zarządu Dróg określają przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz udzielonych upoważnień.
5. Księgowość Zarządu Dróg prowadzona jest w oparciu o zakładowy plan kont zgodny z przepisami odpowiednich ustaw i rozporządzeń.
6. Zarząd Dróg posiada własne rachunki bankowe.

V. Postanowienia końcowe

§ 8

Bezpośredni nadzór nad działalnością Zarządu Dróg sprawuje Zarząd Powiatu

§ 9

Zarząd Dróg wyposażony jest w mienie niezbędne dla wykonania statutowych zadań.

§ 10

Zmiany Statutu dokonuje się w trybie i na zasadach obowiązujących przy jego nadaniu.

§ 11

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje na czas nieokreślony.