artykuł nr 1

Załącznik
do Uchwały XXXI/163/2009
Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 30 czerwca 2009 r.

STATUT

POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W SZYDŁOWCU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu zwana dalej „Biblioteką" została utworzona na mocy uchwały Nr XXXI/162/2009 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2009 roku.

§2

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu działa na podstawie:

1.1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.)
2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r., Nr 85, poz. 539 ze zm.),
3. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 ze zm.),
4. uchwały o utworzeniu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Szydłowcu i aktu założycielskiego,
5. niniejszego statutu.


§3

1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Szydłowiec, a terenem jej działania powiat szydłowiecki w województwie mazowieckim.

§4

1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Powiatu w Szydłowcu.
2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.


§5

Biblioteka używa pieczątki prostokątnej o treści: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu, ul. Zamkowa 1, 26-500 Szydłowiec oraz owalnej do identyfikacji zbiorów o treści: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu.

§6

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu jest samodzielną jednostką organizacyjną uzyskującą osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury.II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§7

Biblioteka jest główną publiczną biblioteką powiatu. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców powiatu, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie powiatu.

§8

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształcenia.
2. Pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz.
3. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno - bibliograficznej.
4. Opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym.
5. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
6. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.
7. Koordynacja działalności usługowej bibliotek na terenie powiatu w zakresie udostępniania literatury naukowej, popularnonaukowej i zbiorów specjalnych.
8. Koordynacja gromadzenia i udostępniania piśmiennictwa specjalistycznego na terenie powiatu.
9. Udzielanie bibliotekom samorządowym pomocy instrukcyjno - metodycznej i szkoleniowej oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie:
1) gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów,
2) sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych,
3) działalności naukowo - badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek,
4) wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.
10. Opracowywanie i prowadzenie form pracy z czytelnikami służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta i powiatu.
11. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych miasta i powiatu.

§9

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców powiatu.


III. ORGANY BIBLIOTEKI

§10

1. Na czele Biblioteki stoi kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
2. Kierownika powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu w Szydłowcu po zasięgnięciu opinii właściwych związków i stowarzyszeń zawodowych.
3. Do zadań kierownika należy w szczególności:
1) kierowanie działalnością Biblioteki i zarządzanie,
2) reprezentowanie,
3) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami,
4) wnioskowanie do organizatora w sprawie zmian w Statucie.

§11

W Bibliotece mogą być zatrudnieni pracownicy posiadający kwalifikacje bibliotekarskie, pracownicy administracji i obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudnieni specjaliści innych zawodów związanych z jej działalnością.


IV. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

§12

Obsługę kadrową i prawną może prowadzić Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.


§13

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnię, czytelnię, a także inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno - oświatowych użytkowników.


§14

Biblioteka powiatowa może tworzyć punkty biblioteczne, filie i oddziały.

§15

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez kierownika Biblioteki, po zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu.


§16

Przy bibliotece mogą działać koła przyjaciół biblioteki, towarzystwa i fundacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


V. GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI

§17

1. Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy działalności Biblioteki zatwierdzony przez kierownika.


§18

Przychodami biblioteki są: dotacje, oraz wpływy z prowadzonej działalności statutowej oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych i inne przychody prawem dozwolone. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązań z uzyskiwanych przychodów.


§19

Biblioteka może, w granicach obowiązujących przepisów, pobierać opłaty za swe usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczać na cele statutowe.

§20

Obsługa finansowa może być prowadzona przez inną jednostkę organizacyjną Powiatu Szydłowieckiego.

§21

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Biblioteki służy realizacji celów statutowych.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§22

Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.